Diskretna matematika 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Euklidov algoritam. Linearne kongruencije i sustavi. Eulerova fi funkcija i primitivni korijeni. Kvadratni ostatci. Pitagorine trojke. Pellova jednadžba. Grupe, prsteni i polja. Kriptografija javnog ključa.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Riješiti linearnu kongruenciju i sustav linearnih kongruencija.
 2. Riješiti neke polinomijalne i eksponencijalne kongruencije pomoću primitivnih korijena.
 3. Ispitati egzistenciju rješenja kvadratne kongruencije pomoću Jacobijevog simbola.
 4. Riješiti neke osnovne diofantske jednadžbe.
 5. Računati u konačnim poljima.
 6. Primijeniti teoriju brojeva i teoriju grupa u kriptografiji javnog ključa.

Oblici nastave

Predavanja

frontalni pristup nastavi, diskusija

Samostalni zadaci

domaća zadaća

Laboratorij

domaća zadaća

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Međuispit: Pismeni 0 % 50 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Euklidov algoritam, Prim brojevi
 2. Linearne kongruencije. Kineski teorem o ostatku
 3. Eulerova phi-funkcija
 4. Primitivni korijeni. Rješavanje nekih polinomskih kongruencija
 5. Legendreov simbol, Jacobijev simbol
 6. Zakon kvadratnog reciprociteta
 7. Linearne diofantske jednadžbe, Pitagorejske trojke, Pellova jednadžba
 8. Međuispit
 9. Polugrupe i grupe
 10. Prsteni i polja
 11. Konačna polja
 12. Uvod u kriptografiju
 13. Simetrična kriptografija
 14. RSA kriptosustav. Kriptografija javnog ključa
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Andrej Dujella, Uvod u teoriju brojeva, https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/utb/utblink.pdf,
(.), K. H. Rosen: Elementary Number Theory and Its Applications, Addison-Wesley, Reading, 1993.,
(.), D. Žubrinić, Diskretna matematika, Element, 1997.,
(.), Course in Number Theory and Cryptography N. Koblitz Springer 1994,
(.), A. Baker: A Concise Introduction to the Theory of Numbers, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.,
(.), I. Niven, H. S. Zuckerman, H. L. Montgomery: An Introduction to the Theory of Numbers, Wiley, New York, 1991.,
(.), A. Baker: A Comprehensive Course in Number Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.,
(.), Cryptography. Theory and Practice D. R. Stinson CRC Press 2002,

Za studente

Izvedba

ID 183494
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
4 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
55 dobar
45 dovoljan