Diskontna matematika 2

Opis predmeta

Odabrana poglavlja diskretne matematike i matematičke analize, s naglaskom na rješavanju složenijih primjera i zadataka, temeljenih na algoritamskom pristupu.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente u korištenju naprednijih tehnika računanja aproksimacija realnih funkcija

Ishodi učenja

 1. Razumjeti principe računanja numeričkih vrijednosti nekih elementarnih funkcije.
 2. Razumjeti principe različitih vrsta aproksimacija.
 3. Koristiti tehniku aproksimiranja funkcije ortogonalnim poliniomima.
 4. Koristiti tehnike brzog sumiranja
 5. Koristiti tehnike ubrzanja konvergencije u računanju beskonačnih suma
 6. Razumjeti pojam asimptotske konvergencije i primijeniti ga na računanju aproksimacija nekih specijalnih funkcija.
 7. Naučiti koristiti recentnu literaturu
 8. Naučiti koristiti matematički softwer u rješavanju složenijih problema.

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu je organizirana kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, drugi ciklus od 6 tjedana nastave i završnog ispita. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 4 sata.

Provjere znanja

Međuispit u 8. tjednu nastave i završni ispit u 15. tjednu nastave.

Konzultacije

Konzultacije se održavaju jedan sat tjedno prema dogovoru sa studentima.

Ostalo

Studentski seminari

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Računanje vrijednosti funkcija. Hornerov algoritam. Algoritam za brzo sumiranje
 2. Rješavanje algebarskih jednadžbi
 3. Algoritmi za ubrzavanje konvergencije. Manipulacije s redovima
 4. Veza između integrala i suma. Složenije tehnike sumiranja
 5. Verižni razlomci. Temeljna svojstva i formule.
 6. Prikaz brojeva i funkcija verižnim razlomcima. Racionalne aproksimacije
 7. Ortogonalni polinomi. Polinomi zadani rekurzivnim formulama. Primjena algoritma za brzo sumiranje
 8. Međuispit
 9. Čebiševljevi polinomi i problem aproksimacije. Brzo računanje Fourierovih redova
 10. Redovi funkcija. Izvodnice redova funkcija. Z-transformacija.
 11. Faktorijele i gama funkcija. Stirlingova formula. Aproksimacije binomnih koeficijenata
 12. Asimptotsko ponašanje. Asimptotski redovi.
 13. Harmonijski red i s njim povezani problemi. Eulerova konstanta.
 14. Studentski seminar. Rješenja složenijih problema.
 15. Ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Automatika - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Predmeti za iznimno uspješne studente (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Predmeti za iznimno uspješne studente (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (5. semestar)

Literatura

F. S. Acton (1990.), Numerical Methods That Usually Work, Mathematical Association of America
J. Borwein J, D. Bailey, R. Girgensohn (2004.), Experimentation in Mathematics, Computational Paths to Discovery, A. K. Peters
Z. A. Melzak (1973.), Companion to Concrete Mathematics, Mathematical Techniques and Various Applications, John Wiley & Sons
A. Cuyt et al (2008.), Handbook of Continued Fractions for Special Functions, Springer
G. Boros, V. Moll (2004.), Irresistible Integrals - Symbolics, Analysis and Experiments in the Evaluation of Integrals, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 90095
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

80 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan