Digitalni video

Ishodi učenja

 1. baratati temeljnim pojmovima i znanjima vezanima uz generiranje i obradu digitalnog videosignala
 2. prikazati postupak digitalnog procesiranja videosignala
 3. razlikovati sustave i pripadajuće algoritme za kompresiju slike i videosignala
 4. objasniti norme za kompresiju slike i videosignala
 5. analizirati kvalitetu slike i videosignala
 6. upotrijebiti postupke nelinearne montaže videosignala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Građa ljudskog oka i vizualna percepcija.
 2. Izvori svjetlosti. Bijela svjetlost. Boja kao subjektivni doživljaj.
 3. Standardni promatrač i fukcija luminoznosti.
 4. Osjetljivost na kontrast i oštrina vida.
 5. Aditivno miješanje boja. CIE i EBU primari boja.
 6. Blok-dijagram videokamere. Progresivno analiziranje i analiziranje s proredom.
 7. Broj linija po slici. Broj slika u sekundi.
 8. Međuispit.
 9. Spektar videosignaala. Širina frekvencisjkog pojasa videosignala.
 10. Horizontalna i vertikalna rezolucija.
 11. Frekvencija uzorkovanja videosignala i analogno-digitalna pretvorba.
 12. Struktura uzorkovanja. Poduzorkovanje krominatnog signala.
 13. Temeljni pojmovi u redukciji brzine prijenosa. redundancija i entropija. Algoritmi za kompresiju s gubicima i kompresiju bez gubitaka. Skalarna kvantizacija ograničena entropijom.
 14. Predikcijsko. transformacijsko i potpojasno kodiranje. Diskretna kosinusna transformacija. Diskretna wavelet transformacija.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

J. Watkinson (2001.), An Introduction to Digital Video, Focal Press, Oxford
A. C. Luther (1997.), Principles of Digital Audio and Video, Artech House, Norwood
C. Poynton (2003.), Digital Video and HDTV - Algorithms and Interfaces, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183460
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
14 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan