3. laboratorijska vježba iz...

3. laboratorijska vježba iz Digitalnog videa održat će se u 10 sati u srijedu, 24. svibnja 2017. godine, u Računalnom laboratoriju na XII. katu C-zgrade, C12-18.

Upute za 3. laboratorijsku vježbu nalaze se u repozitoriju na ovoj stranici. Na laboratorijsku vježbu potrebno je doći pripremljen, tj. potrebno je proučiti upute za vježbu.

Predlažem svima koji namjeravaju doći na laboratorijsku vježbu da ponesu slušalice (3,5 mm ili USB) kako bi mogli bolje čuti zvuk koji će montirati.

Autor: Jelena Božek
Popis obavijesti

DIGITALNI VIDEO - OSNOVNE INFORMACIJE O LABORATORIJSKIM VJEŽBAMA

Održavanje laboratorijskih vježbi
  • konkretni termini (datum i vrijeme) laboratorijskih vježbi bit će objavljeni na ovoj web-stranici i u studentskim kalendarima (u sustavu SIS);
  • laboratorijske vježbe održavat će se na 11. i 12. katu C-zgrade;
  • laboratorijske vježbe traju 30-90 minuta;
  • pisane upute za laboratorijske vježbe bit će dostupne na web-stranicama predmeta najkasnije 7 dana prije održavanja vježbi;
  • laboratorijske vježbe tematski će biti povezane s gradivom obrađenim na predavanjima u trenutačnom ciklusu pa se stoga preporučuje redovito pohađanje predavanja;
  • nakon što obradi pojedinu vježbu, svaki student treba kolokvirati vježbu;
  • kolokvij se provodi u obliku usmene diskusije o gradivu obrađenom na vježbi;
  • na pojedinoj laboratorijskoj vježbi može se postići od 0 do 5 bodova;
  • pohađanje laboratorijskih vježbi nije obvezno.

Repozitorij