Digitalne komunikacije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Objasniti značaj digitalnih komunikacija. Pružiti napredna znanja o informacijama i načinima njihovog prijenosa u osnovnom i pojasno-propusnom frekvencijskom pojasu. Objasniti analogne modulacijske postupke. Objasniti princip rada i dati pregled diskretnih modulacijskih postupaka. Objasniti način rada i primjene OFDM-a. Dati pregled sustava s proširenim spektrom.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
(1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti model digitalnih komunikacija
 2. Predvidjeti karakteristike digitalnog signala pri prijenosu u osnovnom i pojasnom pojasu frekvencija
 3. Razlikovati analogne modulacijske postupke
 4. Analizirati prednosti i ograničenja različitih analognih modulacijskih postupaka
 5. Razlikovati digitalne modulacijske postupke
 6. Analizirati prednosti i ograničenja različitih digitalnih modulacijskih postupaka
 7. Objasniti princip rada i primjene OFDM-a
 8. Objasniti princip rada i primjene sustava s proširenim spektrom

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode uz pomoć power-point prezentacija uz objašnjenja na ploči. Predavanja su dostupna u elektroničkom obliku na mreži.

Auditorne vježbe

Rješavanje numeričkih primjera.

Samostalni zadaci

Tijekom semestra predviđeni su projekti iz područja kolegija. Rješavali bi se kompleksniji zadaci, najčešće uz korištenje programske podrške. Svaki projekt bi rješavala manja grupa studenata.

Laboratorij

Tijekom kolegija su predviđene laboratorijske vježbe. Na kraju svake vježbe provjera aktivnosti i razumjevanja iznesenog gradiva.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Model digitalnog komunikacijskog sustava, usporedba između prijenosa u osnovnom i pomaknutom pojasu frekvencija
 2. Model komunikacije u osnovnom pojasu frekvencija, oblikovanje signala. Optimalni prijemnik. Nyquistovi kriteriji. Utjecaji nelinearnosti kanala
 3. Smetnje u prijenosu. Linijsko kodiranje
 4. Diferencijalno kodiranje. Koncept modulacije
 5. Modulacija amplitude, modulacija frekvencije
 6. Modulacija faze, sklopovi modulatora, sklopovi demodulatora
 7. Diskretna modulacija amplitude, diskretna modulacija frekvencije
 8. Međuispit
 9. Diskretna modulacija faze, kvadraturna amplitudna modulacija (QAM), modulacija s minimalnim razmakom frekvencija (MSK), GMSK
 10. Demodulacija i vjerojatnost pogrešnog prijenosa bita, Gram Schmidt-ova ortogonalizacija, usporedba modulacijskih postupaka. Kvaliteta modulacije
 11. OFDM - svrha i načini realizacije. Ujednačavanje kanala u OFDM sustavima, problem omjera maksimalne i srednje snage. Analiza interferencije između nosilaca
 12. Adaptivna modulacija i kapacitet, waterfilling algoritam, Višestruki pristup - OFDMA
 13. DSSS (Direct Sequence Spred Spectrum) sustavi, FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) sustavi, sinkronizacija u sustavima s proširenim spektrom. Upravljanje snagom. Značajke kodova. Odabir koda. Generiranje koda. Primjeri uporabe u sustavu UMTS.
 14. Ujednačavanje kanala ili ekvalizacija
 15. Završni ispit

Literatura

B. Rimoldi (2016.), Principles of Digital Communication: A Top-Down Approach,, Cambridge University Press
Haykin, Simon (2001.), Communication Systems, John Wiley and Sons
Borivoj Modlic, Ivan Modlic (1995.), Modulacije i modulatori, Školska knjiga
J.G. Proakis; M. Salehi (2018.), Digital Communications, MC GRAW HILL INDIA; 5th edition
Simon Haykin (2013.), Digital Communication Systems, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 222530
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan