Design Patterns

Opis predmeta

Proučavaju se opća načela te konkretne metode oblikovanja prilagodljivih i modularnih programskih podsustava. Uvodi se pojam oblikovnog obrasca kao isprobanog rješenja za razred čestih problema u pojedinim problemskim domenama. Razmatraju se klasifikacije obrazaca prema razini apstrakcije, svrsi i području primjene, zajedno s odgovarajućim predstavnicima. Pretpostavljena su osnovna znanja iz domene objektno orijentiranog programiranja stečena na uvodnim kolegijima.

Ishodi učenja

 1. prepoznati simptome neprikladne programske organizacije
 2. objasniti prednosti dinamičkog polimorfizma, predložaka i implicitnog tipiziranja.
 3. objasniti glavna načela programskog oblikovanja i prepoznati slučajeve njihovog kršenja
 4. procijeniti kvalitetu različitih programskih organizacija na temelju ključnih načela oblikovanja
 5. prepoznati različite oblikovne obrasce u nekomentiranom izvornom kôdu
 6. usporediti prikladnost različitih oblikovnih obrazaca u kontekstu konkretnog oblikovnog problema
 7. primijeniti oblikovna načela za koncipiranje kvalitetnih programskih komponenti

Oblici nastave

Predavanja

Predmet predviđa tri sata predavanja tjedno.

Laboratorij

Predmet predviđa četiri laboratorijske vježbe. http://www.zemris.fer.hr/~ssegvic/ooup/

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 40 % 20 % 50 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Statička i dinamička svojstva programskih sustava. Značaj interakcije programskih komponenata i programske organizacije. Osnove razvojnih procesa.
 2. Simptomi neprikladne organizacije. Veza između promjene zahtjeva i nereda programske organizacije. Dijagrami razreda prema metodi OMT. Dijagram fizičke organizacije.
 3. Tehnike za izražavanje fleksibilnih programa. Dinamički polimorfizam u C++-u, C-u i Pythonu. Statički polimorfizam u C++-u. Objektno-orijentirano oblikovanje, ugovorno oblikovanje, zauzimanje inicijalizacijom.
 4. Logička načela oblikovanja: nadogradnja bez promjene, Liskovino načelo supstitucije, načelo inverzije ovisnosti, načelo jedinstvene odgovornosti, načelo izdvajanja sučelja. Fizička načela oblikovanja: inkrementalno testiranje, dodjeljivanje razina, cikličke ovisnosti.
 5. Oblikovni obrasci. Strategija. Okvirna metoda. Promatrač
 6. Dekorator. Naredba.
 7. Rješavanje problema za vježbu.
 8. Međuispit
 9. Generičke tvornice. Jedinstveni objekt. Iterator.
 10. Prilagodnik. Kompozit. Stanje.
 11. Proxy. Most.
 12. Prototip. Posjetitelj.
 13. Metoda tvornica. Model-pogled-upravljač.
 14. Rješavanje problema za vježbu.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER3-EN] Computing - studij
Elective Courses (6. semestar)
[FER3-EN] Electrical Engineering and Information Technology - studij
Elective Courses (6. semestar)

Literatura

(.), Design Patterns. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. Addison-Wesley Professional. 2009.,
(.), Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices. Robert C. Martin. Prentice Hall. 2003,

Za studente

Izvedba

ID 210749
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan