Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica

Opis predmeta

Međudjelovanja čestica i detekcijskih tvari. Detektori na osnovi elektromagnetskog djelovanja i na bazi vizualnog učinka. Vrste detektora: plinski brojači, scintilacijski detektori, poluvodički detektori, TOF-detektori, višežičane komore, komore s projekcijom događaja, Čerenkovljevi detektori, kalorimetri, spektrometri. Formiranje i razlučivanje signala u detektorima. Metode obrade analognih signala i pretvorbe u digitalni oblik (TDC, ADC, FADC). Elektroničke komponente i moduli (NIM, CAMAC, FASTBUS). Kinematička izvedba pokusa i zakoni očuvanja na niskim i visokim energijama, do najviših u CERN-u. Preciznost i energijsko razlučivanje u mjerenjima s ubrzanim snopovima. Podaci, događaji i objekti u kompleksnim detektorima (PID). Epistemološka obrada rezultata pokusa.

Studijski programi

Izvedba

ID 154702
6 ECTS