Databases

Opis predmeta

Baze podataka su osnovni kolegij iz područja baza podataka kojemu je cilj upoznati studente sa sustavima za upravljanje bazama podataka, relacijskim modelom i relacijskim bazama podataka. Izučava se način oblikovanja relacijskih baza podataka i oblikovanje modela entiteti-veze, relacijska algebra, upitni jezik SQL i osnove zaštite baza podataka.

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne koncepte baza podataka
 2. Opisati osnovne dijelove sustava za upravljanje bazama podataka
 3. Objasniti principe oblikovanja modela baza podataka
 4. Objasniti i razumijeti sintaksu i semantiku jezika SQL
 5. Objasniti i razumijeti osnovne principe zaštite baza podataka
 6. Primijeniti znanja o oblikovanju modela baza podataka na jednostavnije primjere iz prakse
 7. Upotrijebiti znanje relacijske algebre i SQL upita pri rješavanju novih zadaća

Oblici nastave

Predavanja

Studentima se prezentiraju teoretske postavke odabranih tema isprepletene mnoštvom praktičnih primjera.

Mješovito e-učenje

Studentima su na raspolaganju online tutoriali namijenjeni učenju i svladavanju praktičnih zadataka.

Samostalni zadaci

Studente potičemo na kontinuirano učenje rješavanjem domaćih zadaća kroz prilagođenu online platformu.

Laboratorij

Na laboratorijskim vježbama studenti rješavaju praktične zadatke u kojima primjenjuju znanje stečeno na predmetu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 4 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 1 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 22 % 36 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Arhitektura baza i nezavisnost podataka, Relacijski model podataka
 2. Relacijski model podataka, Relacijska algebra i relacijski predikatni račun
 3. SQL (definicija podataka. stvaranje upita. izmjena podataka. integritetska ograničenja), Selekcija, Projekcija, Selekcija - projekcija - pridruživanje
 4. Agregacija i grupiranje, Podupiti
 5. Oblikovanje relacijske baze podataka, Funkcijske ovisnosti, Normalne forme
 6. Dekompozicija shema. pridruživanje bez gubitaka informacija. dekompozicija uz očuvanje ovisnosti, Mogući ključevi i nadključevi, Normalne forme, Struktura datoteka i prostora za pohranu, Indeksirane datoteke, Utjecaj indeksa na učinkovitost upita, Raspršene datoteke, B-stabla
 7. Preslikavanje konceptualnog modela u relacijski model, Entitet i integritet stranog ključa
 8. Međuispit
 9. Okidači, Pohranjene funkcije i procedure
 10. Optimiranje upita
 11. Načela modeliranja podataka, Konceptualni modeli (ER modeli. UML dijagrami)
 12. Transakcije, Pogreške i oporavak
 13. Sigurnost u bazama podataka
 14. Upravljanje istodobnim pristupom
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Computing (studij)
(4. semestar)

Literatura

(.), Materijali predmeta dostupni na fakultetskom intranetu,
(.), 1. J. D. Ullman, J. Widom (2008). A First Course in Database Systems, Prentice-Hall,
(.), 2. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan (2011). Database System Concepts, McGrawHill Education,
(.), 3. C.J. Date (2003). An Introduction to Database Systems, 8th Edition, Addison Wesley,
(.), 4. Thomas Connolly, Thomas M. Connolly, Carolyn E. Beg (2014). Database Systems, Addison-Wesley,
(.), 5. Robert Manger (2012). Baze podataka, Element,
(.), 6. Mladen Varga (2012). Upravljanje podacima, Element,

Za studente

Izvedba

ID 209652
  Ljetni semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
60 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan