Communication Skills

Opis predmeta

..

Ishodi učenja

 1. Napisati strukturirani i narativni životopis i predstaviti se usmeno
 2. Prikazati rad i rezultate u pisanom i usmenom obliku i stručnjacima i javnosti
 3. Prikazati i prenijeti informacije, aktivnosti, potrebe i namjere učinkovito u usmenom, pisanom i grafičkom obliku
 4. Dizajnirati i izraditi efektnu fotografiju, zvučni i video zapis
 5. Odabrati i procijeniti relevantnu informaciju i kritički ju analizirati
 6. Planirati i učinkovito izvesti sastanke i pregovore
 7. Analizirati probleme u komunikaciji, izbjeći ih i razriješiti
 8. Usporediti kulturne razlike i norme, poštivati ih te ih primjereno usvojiti

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanju studenti i nastavnik diskutiraju temu za koju su se pripremili kroz istraživanje i pripremnu zadaću. Pitanjima i odgovorima putem AuResS sustava studenti aktivno doprinose nastavi. Nastavnik pomaže u oblikovanja zaključaka, iznosi teorijsku podlogu, daje smjernice za primjenu i upućuje na daljnje samostalno učenje. Prema potrebi nastavnik objašnjava zadaću koja slijedi nakon predavanja.

Seminari i radionice

Studenti izrađuju seminarski rad u obliku dvominutnog video prikaza na zadanu temu.

Samostalni zadaci

Domaće zadaće

Ostalo

Pripreme za predavanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 30 % 50 % 40 %
Kratke provjere znanja 50 % 20 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 19 %
Ispit: Pismeni 50 % 20 %
Napomena / komentar

Pri polaganju kolegija kontinuiranom nastavom:

 • Kratke provjere znanja kao element ocjenjivanja u gornjoj tablici predstavljaju pripreme za predavanja koje nose 10 bodova i imaju prag od 50% za prolaz i koje su dostupne prije svakog predavanja na Moodle sustavu, ali i kvizove za domaću zadaću nakon predavanja, koji također nose 10 bodova i imaju prag od 50% za prolaz.
 • Za prolaz na kolegiju potrebno je iz svake kategorije aktivnosti ostvariti barem 50% bodova i barem 60 bodova ukupno.

Pri polaganju kolegija na ispitnim roku:
 • Bodovi ostavreni na kontinuiranoj nastavi u kategoriji Kratke provjere znanja skaliraju se na 10% ukupne vrijednosti bodova na roku. Iz ove kategorije ne postoji prag za prolaz i te bodove nije moguće ispravljati.
 • Priznaje se projekt koji je uspješno odrađen tijekom kontinuirane nastave (konačna dobivena ocjena na projektu je barem 50%). U protivnom (ili ako student želi popraviti ocjenu iz projekta) je potrebno odabrati temu za projekt i ostvariti prag od barem 50% bodova za prolaz.
 • Bodovi ostvareni tijekom kontinuirane nastave na zadacima u kategoriji Domaće zadaće sada se skaliraju na 40% bodova na ispitnom roku. Priznaju se već ostvareni bodovi, ali moguće je i ponovno predati bilo koji od tih zadataka. Za prolaz je sada nužno uz prag od barem 50% ukupno ostvariti pozitivan broj bodova na svakom od zadataka u toj kategoriji.
 • Ukoliko predate projekt ili neki od zadataka iz kategorije Domaće zadaće na ispitnom roku, prethodno ostvareni bodovi s kontinuirane nastave se brišu.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, metode aktivnog učenja, stilovi učenja
 2. Elektronička pošta
 3. Slušanje, govorenje, konflikti
 4. Životopis i motivacijsko pismo
 5. Pregovaranje, sastanci, osobnosti
 6. Prikaznice (PPT)
 7. Izvođenje prezentacija
 8. Međuispit
 9. Znanstveno, stručno i popularno pisanje
 10. Web pretraga i prosudba informacija
 11. Fotografija i video
 12. Studentske prezentacije - pitchevi
 13. Seminar
 14. Kulturne razlike i bonton
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Computing (studij)
(1. semestar)
Electrical Engineering and Information Technology (studij)
(1. semestar)

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

John W. Davies (2001.), Communication Skills, Pearson Education
Thomas E. Harris, John C. Sherblom (2018.), Small Group and Team Communication, Waveland Press

Laboratorijske vježbe