Buka i vibracije u okolišu

Ishodi učenja

 1. razlikovati različite indikatore zvuka i vibracija temeljenih na razini zvučnog tlaka, intenziteta i snage te razini vibracija
 2. objasniti mehanizme nastanka mehaničkih vibracija te temeljne principe njihovog smanjivanja
 3. izračunati mjere za zaštitu od buke u zatvorenim i otvorenim prostorima
 4. koristiti mjerne uređaje za mjerenje razina buke i vibracija
 5. primijeniti karte buke i druge indikatore za procjenu razina imisije i ocjenu zvučnih okoliša
 6. primijeniti zakone i pravilnike iz područja zaštite od buke i vibracija za određivanje utjecaja na ljude

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode u 2 ciklusa, 3 sata tjedno. U sklopu predavanja se provodi i kontinuirana provjera znanja i rješavanje računskih zadataka.

Samostalni zadaci

Samostalna obrada odabrane teme iz područja koje se obrađuje na predmetu

Laboratorij

Biti će organizirano 6 laboratorijskih vježbi po 2 sata koje prate sadržaj predavanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Indikatori buke.
 2. Metode zaštite od buke.
 3. Izolacija od zrakom nošene buke. izolacija od udarne buke.
 4. Zvučne barijere.
 5. Karte buke.
 6. Zvuk u cijevima i kanalima.
 7. Mjerni mikrofoni.
 8. Međuispit.
 9. Norme i propisi. Osobna zaštita od buke.
 10. Napredna kontrola buke u jednokanalnim i višekanalnim sustavima. Kontrolni sustavi s povratnom vezom.
 11. Sustavi s jednim stupnjem slobode. Sustavi s više stupnjeva slobode.
 12. Karakteristike i parametri vibracija. Metode prigušenja vibracija.
 13. Mjerni akcelerometri.
 14. Vibracije šaka-ruka. vibracije cijelog tijela. Norme i propisi.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

Domitrović, Hrvoje; Jambrošić, Kristian; Petošić, Antonio (2015.), Prijenos zvuka, Element
Tihomil Jelaković (1978.), Zvuk, sluh, arhitektonska akustika, Školska knjiga
Malcolm J. Crocker (2007.), Handbook of Noise and Vibration Control, John Wiley & Sons
David A. Bies, Colin Hansen, Carl Howard (2017.), Engineering Noise Control, Fifth Edition, CRC Press

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183413
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan