Buka i vibracije u okolišu

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Dominik Kisić
mag. ing.

Opis predmeta

Osnovni parametri buke i vibracija. Pretvarači za mjerenje buke i vibracija. Širenje zvuka u slobodnom prostoru, cijevima i kanalima. Mjere zaštite od buke, zvučne barijere, karte buke. Aktivna zaštita od buke. Osobna sredstva za zaštitu od buke. Sustavi s jednim i više stupnjeva slobode. Metode prigušivanja i zaštite od vibracija. Norme i pravilnici.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)

Ishodi učenja

 1. razlikovati različite indikatore zvuka i vibracija temeljenih na razini zvučnog tlaka, intenziteta i snage te razini vibracija
 2. objasniti mehanizme nastanka mehaničkih vibracija te temeljne principe njihovog smanjivanja
 3. izračunati mjere za zaštitu od buke u zatvorenim i otvorenim prostorima
 4. koristiti mjerne uređaje za mjerenje razina buke i vibracija
 5. primijeniti karte buke i druge indikatore za procjenu razina imisije i ocjenu zvučnih okoliša
 6. primijeniti zakone i pravilnike iz područja zaštite od buke i vibracija za određivanje utjecaja na ljude

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode u 2 ciklusa, 3 sata tjedno. U sklopu predavanja se provodi i kontinuirana provjera znanja i rješavanje računskih zadataka.

Samostalni zadaci

Samostalna obrada odabrane teme iz područja koje se obrađuje na predmetu

Laboratorij

Biti će organizirano 6 laboratorijskih vježbi po 2 sata koje prate sadržaj predavanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Indikatori buke
 2. Metode zaštite od buke
 3. Izolacija od zrakom nošene buke. izolacija od udarne buke
 4. Zvučne barijere
 5. Karte buke
 6. Zvuk u cijevima i kanalima
 7. Mjerni mikrofoni
 8. Međuispit
 9. Norme i propisi, Osobna zaštita od buke
 10. Napredna kontrola buke u jednokanalnim i višekanalnim sustavima, Kontrolni sustavi s povratnom vezom
 11. Sustavi s jednim stupnjem slobode, Sustavi s više stupnjeva slobode
 12. Karakteristike i parametri vibracija, Metode prigušenja vibracija
 13. Mjerni akcelerometri
 14. Vibracije šaka-ruka. vibracije cijelog tijela, Norme i propisi
 15. Završni ispit

Literatura

Domitrović, Hrvoje; Jambrošić, Kristian; Petošić, Antonio (2015.), Prijenos zvuka, Element
Tihomil Jelaković (1978.), Zvuk, sluh, arhitektonska akustika, Školska knjiga
Malcolm J. Crocker (2007.), Handbook of Noise and Vibration Control, John Wiley & Sons
David A. Bies, Colin Hansen, Carl Howard (2017.), Engineering Noise Control, Fifth Edition, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 183413
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan