Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja

Opis predmeta

Mehanizam oštećenja bioloških struktura elektromagnetskim poljima. Mjerenje i definiranje fizikalnih parametara bioloških struktura. Kompleksno proučavanje utjecaja elektromagnetskih polja, polarizacija, višestruka refleksija, utjecaj indukcijskih komponenti elektromagnetskog polja, međusobni utjecaji izvora i okolnih objekata, kompleksnost modulacije. Termički učinci elektromagnetskih polja. Dozimetrija, zdravstveni standardi, definicija neionizirajućeg dijela elektromagnetskog spektra.

Studijski programi

Izvedba

ID 154695
6 ECTS