Blokovi ugradbene elektronike

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Mjerni uređaji, pasivne elektroničke komponente, sklopovi s operacijskim pojačalima, analogno digitalna i digitalno analogna pretvorba, šum, smetnja, senzori, praktična izvedba

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. koristiti osnovnu laboratorijsku opremu
 2. analizirati osnovne funkcijske blokove ugradbene elektronike
 3. analizirati značajke stvarnih elektroničkih komponenata
 4. identificirati utjecaj smetnji i šuma
 5. kreirati jednostavna elektronička sučelja za odabrane senzore i aktuatore

Oblici nastave

Predavanja

Interaktivna predavanja

Auditorne vježbe

Numerički primjeri

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Digitalni multimetar
 2. Analogni osciloskop, Digitalni osciloskop
 3. Senzorski modaliteti i tehnologije
 4. Senzorski modaliteti i tehnologije
 5. Statička i dinamička ograničenja operacijskih pojačala u sklopovlju za analognu obradu signala, Sklopovlje s operacijskim pojačalima za linearne analogne funkcije
 6. Sklopovlje s operacijskim pojačalima za nelinearne analogne funkcije, Sklopovlje za preklapanje i mulipleksiranje analognog signala
 7. Naponske reference
 8. Međuispit
 9. Analogno-digitalna i digitalno-analogna pretvorba
 10. Spajanje izvora signala. asimetrično.diferencijalno. plivajuće
 11. Smanjenje utjecaja električne smetnje, Smanjenje utjecaja magnetske smetnje, Projektiranje uzemljenja i oklapanja
 12. Vrste šuma, Omjer signala i šuma
 13. Parazitni elementi pasivnih komponenata (otpornici. kondenzatori. zavojnice. transformatori), Modeli pasivnih komponenata, Svojstva materijala. kućišta komponentata
 14. Transformatori, Pasivne komponente za izvore napajanja
 15. Završni ispit

Literatura

Vedran Bilas, Goran Horak, Tihomir Marjanović, Zoran Stare, Darko Vasić (2013.), Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije, laboratorijske vježbe, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Vedran Bilas, Darko Vasić (2017.), Osnove elektroničkih mjerenja i instrumentacije - riješeni zadaci, 2013, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Ratko Magjarević (2012.), PASIVNE ELEKTRONIČKE KOMPONENTE, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
A.F.P van Putten (1996.), Electronic Measurement Systems, CRC Press
Charles A. Harper (1997.), Passive Electronic Component Handbook, McGraw Hill Professional

Za studente

Izvedba

ID 222504
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan