Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi

Opis predmeta

Funkcionalna organizacija središnjeg, osjetilnog i motoričkog živčanog sustava. Neurofiziološki, elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. Obradba bioelektričkih signala. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji. Modeliranje bioelektričke aktivnosti. Direktni i inverzni problem, moždana kartografija. Upravljanje pokretom, refleksi i motorika. Propriocepcija. Biomehanika pokreta. Mjerni sustavi mioelektričkih, kinematičkih i dinamičkih veličina. Patologije lokomocije. Rehabilitacijski mehanizmi.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), Išgum V. (urednik): Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima, Medicinska naklada, priručnik Znanstvenog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1994.,
(.), Winters JM, Crago PE (Eds.): Biomechanics and neural control of posture and movement, Springer-Verlag, New York, Inc. 2000.,
(.), Medved V: Measurement of human locomotion, CRC Press, Boca Raton, Fl, 2001.,
(.), NikolićV, Hudec M i sur.: Principi biomehanike, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011,

Izvedba

ID 154696
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik