Biomedicinska instrumentacija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Osjetila i pretvornici u biomedicinskoj instrumentaciji. Pojačala biomedicinskih potencijala. Metode potiskivanja smetnji u elektromedicini. Mjerila EKG-a i EEG-a. Mjerenje krvnog tlaka, protoka i drugih značajki krvožilnog sustava. Mjerenje biološke impedancije. Mjerenje parametara respiracijskog sustava. Elektrostimulatori srca i defibrilatori. VF kirurški nož. Laseri u medicini. Uređaji za dobivanje medicinskih dijagnostičkih slika. Radiologija. Medicinski ultrazvuk. Nuklearna medicina. Magnetska rezonancija.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. klasificirati osjetila i pretvornike u biomedicinskoj instrumentaciji
 2. dizajnirati (projektirati) biomedicinska pojačala. Primijeniti temeljne metode potiskivanja smetnji u elektromedicini.
 3. dizajnirati (projektirati mjerila) EKG-a i EEG-a, mjerila krvnog tlaka i protoka
 4. dizajnirati (projektirati) mjerila biološke impedancije i mjerila parametara respiracijskog sustava
 5. usporediti načine rada elektrostimulatora srca i defibrilatora
 6. opisati načela rada VF kirurškog noža i lasera
 7. usporediti načine dobivanja medicinske dijagnostičkih slika u radiologiji, nuklearnoj medicini, ultrazvučnoj dijagnostici i magnetskoj rezonanciji

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati u predavaonici na fakultetu.

Auditorne vježbe

Zadaci i primjeri se rješavaju u okviru predavanja

Terenska nastava

Posjeta kliničkoj ustanovi

Laboratorij

Laboratorijske vježbe će se održavati u laboratoriju na Zavodu.

Mentorski rad

Studenti su pozvani razgovarati sa svojim nastavnicima o temama koje ih zanimaju.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Vrste: pasivni. aktivni. biosenzori, Elektrode, Senzori: električni. optički. elektrokemijski. elektromehanički
 2. EKG i EEG pojačala, Sustavi za registraciju, Artefakti i elektromagnetska interferencija, Metode sneziranja. prilagodbem obrade i analize u projektiranju biomedicinske instrumentacije
 3. Senzori krvnog tlaka. zvuka. protoka i volumena krvi. senzori disanja, Kliničke primjene
 4. Fiziološki učinci elektriciteta, Rizik od makro i mikro udara, Grupe i analiza rizika, Projektiranje sigurnoh uređaja
 5. Kirurška, Terapijska, Rehabilitacijska, Za održavanje života
 6. Biokompatibilnost implantabilnih uređaja, Pasivni implantabilni biomedicinski uređaji, Aktivni implantabilni biomedicinski uređaji
 7. Spektrofotometrija, Masena spektroskopija, Automatski kemijski analizatori, Elektroforeza, Hematološki analizatori
 8. Međuispit
 9. Fizikalna načela, Digitalna radiografija, Računalna tomografija (CT), Intervencija radiologija - angiografija
 10. Ultrazvučni dijagnostički uređaji, Termografski sustavi, Endoskopski sustavi, Magnetska rezonancija
 11. Interakcija svjetlosti sa stanicama i tkivima, Optička spektroskopija i snimanje tkiva, Laseri u biomedicinskom inženjerstvu
 12. Gama kamere. SPECT. PET, Radiotrerapija, Dozimetrija zračenja
 13. Međunarodne i nacionalne norme za sigurnost i kvalitetu, Smjernice EU za medicinske uređaje, Propisi u SAD, Ispitivanje i praćenje uređaja nakon prodaje
 14. Posjeta kliničkoj ustanovi
 15. Završni ispit

Literatura

Ante Šantić (1995.), Biomedicinska elektronika, Školska knjiga, Zagreb
Almir Badnjević, Mario Cifrek, Ratko Magjarević, Zijad Džemić (2017.), Inspection of Medical Devices, Springer
Richard C. Fries (2016.), Reliable Design of Medical Devices, CRC Press
(.), J. G. Webster (1995.), Medical Instrumentation: Application and Design, John Wiley&Sons, N.Y.,
(.), J.J.Carr, J.M.Brown (1998.), Introduction to Biomedical Equipment Technology, Prentice Hall,
(.), The Biomedical Engineering Handbook, Fourth Edition: Four Volume Set Donald R. Peterson,
(.), Noninvasive Instrumentation and Measurement in Medical Diagnosis Robert B. Northrop,

Za studente

Izvedba

ID 222495
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
22 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan