Biomedicinska instrumentacija

Opis predmeta

Osjetila i pretvornici u biomedicinskoj instrumentaciji. Biomedicinska pojačala. Temeljne metode potiskivanja smetnji u elektromedicini. Mjerila EKG-a i EEG-a. Mjerenje krvnog tlaka i protoka. Mjerenje biološke impedancije. Mjerenje parametara respiracijskog sustava. Elektrostimulatori srca i defibrilatori. VF kirurški nož. Laseri. Medicinske dijagnostičke slike. Radiologija. Ultrazvučna dijagnostika. Nuklearna medicina. Magnetska rezonancija.

Opće kompetencije

Upoznavanje studenata s temeljnim znanjima iz područja konstrukcije elektromedicinskih uređaja i opreme. Pregled suvremenih elektromedicinskih dijagnostičkih i terapijskih uređaja i njihovih mogućnosti.

Ishodi učenja

 1. klasificirati osjetila i pretvornike u biomedicinskoj instrumentaciji.
 2. dizajnirati biomedicinska pojačala. Primijeniti temeljne metode potiskivanja smetnji u elektromedicini.
 3. dizajnirati mjerila EKG-a i EEG-a. Mjerenje krvnog tlaka i protoka.
 4. dizajnirati mjerila biološke impedancije i mjerila parametara respiracijskog sustava
 5. usporediti načine rada elektrostimulatori srca, defibrilatora, razumjeti načela rada VF kirurškog noža i lasera
 6. usporediti načine dobivanja medicinske dijagnostičkih slika u radiologiji, nuklearnoj medicini, ultrazvučnoj dijagnostici i magnetskoj rezonanciji

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju tjedno u trajanju od tri sata.

Provjere znanja

Međusipit je organiziran kao pismena provjera znanja. Završni ispit se sastoji od pismenog i usmenog ispita.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe pokrivaju specifične dijelove kolegije i organizaraju se u dogovoru sa studentima.

Konzultacije

Studenti se ohrabruju da iskoriste konzultacije kao dio procesa aktivnog učenja.

Seminari

Svaki student samostalno izrađuje seminarski rad.

Stručni posjeti

U dogovoru sa studentima i prema mogućnostima se organizira stručni posjet.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

Laboratorijske vježbe su obvezne.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Osjetila i pretvornici u biomedicinskoj instrumentaciji
 2. Biomedicinska pojačala. Temeljne metode potiskivanja smetnji u elektromedicini
 3. Mjerila EKG-a i EEG-a. Mjerenje krvnog tlaka i protoka.
 4. Mjerenje biološke impedancije. Mjerenje parametara respiracijskog sustava.
 5. Instrumentacija u jedinicama intenzivne njege i koronarnim jedinicama.
 6. Elektrostimulatori srca i defibrilatori.
 7. Primjeri i zadaci
 8. Provjera znanja - pismeni međuispit
 9. Ugradbeni (implantabilni) aktivni medicinski uređaji
 10. VF kirurški nož. Laseri.
 11. Uređaji za dobivanje medicinskih dijagnostičkih slika.
 12. Rentgenska dijagnostika i kompjutorizitana tomografija.
 13. Ultrazvučna dijagnostika. Nuklearna medicina. Magnetska rezonancija.
 14. Posjet medicinskom centru s predavanjem o posebnoj opremi koju studenti mogu vidjeti.
 15. Provjera znanja - završni ispit, pismeni i usmeni

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

A. Šantić (1995.), Biomedicinska elektronika, Školska knjiga, Zagreb
J.J.Carr, J.M.Brown (1998.), Introduction to Biomedical Equipment Technology, Prentice Hall
J. G. Webster (1995.), Medical Instrumentation: Application and Design, John Wiley&Sons, N.Y.
E. Krestel (1990.), Imaging Systems for Medical Diagnostics, Siemens Akt.
Richard C. Fries (2001.), Handbook of Medical device designe, Marcel Dekker, Inc.

Za studente

Izvedba

ID 86447
  Zimski semestar
4 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan