Biomedicinska informatika

Opis predmeta

Uvod u biomedicinsku informatiku - definicije pojmova. Razlika medicinske i zdravstvene informatike. Ustroj provođenja zdravstvene skrbi u Hrvatskoj i svijetu. Zdravstvena politika. Prikupljanje, obradba i protok informacija o pacijentu. Biomedicinski signali - porijeklo i osnovne značajke. Svojstva i primjeri obradbe EKG, EEG, EMG signala. IT rješenja u domeni zdravstva - IT rješenja u primjeni u različitim segmentima zdravstvenog sustava. Elektronički zdravstveni zapis. Integracija i interoperabilnost. Certifikacija rješenja. Norme i zahtjevi na komunikacijsku kompatibilnost (DICOM, HL7, EN 13606, HISA, IHE). Telemedicina.

Opće kompetencije

Na predmetu Biomedicinska informatika studenti će se upoznati s ključnim elementima biomedicinske informatike i primjene informatike i računalnih tehnologija u domeni zdravstva. Predmet uključuje definicije, razrade i stanje razvoja u područjima medicinske informatike, zdravstvenih zapisa i informacije, načine prikupljanja informacija, posebno svojstava i obradbe bioelektričkih signala, telemedicine i ostalih srodnih područja.

Ishodi učenja

 1. Identificirati ključne parametre zdravstvenih sustava
 2. Dati primjer modela zdravstvenih podataka prema vodećim svjetskim normama u zdravstvenim informacijskim sustavima (HL7, IHE, openEHR, Continua)
 3. Definirati arhitekture rješenja u mobilnom zdravstvu i telemedicini
 4. Prepoznati osnovne module integriranog bolničkog informacijskog sustava
 5. Prepoznati osnovne module i funkcionalnosti nacionalnih eZdravstvo sustava
 6. Prepoznati osnovne komponente elektroničkih zdravstvenih zapisa

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja prema strukturi predmeta

Provjere znanja

Međuispiti, seminar i pismeni ispit

Konzultacije

Konzultacije se održavaju se jednom tjedno.

Seminari

Da. Grupni rad u manjim grupama.

Stručni posjeti

Posjeti zdravstvenim centrima i ustanovama koje rade na području zdravstvene informatike.

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovne informacija o predmetu, uvodna razmatranja (organizacija zdravstvene zaštite, HTA, biomedicinska informatika)
 2. ICT i eZdravstvo. Pregled normi, domene primjene, parametri kvalitete, dobavljači rješenja
 3. Biomedicinski signali. Prikupljanje, svojstva i obradba
 4. Analiza i obradba EEG signala
 5. Analiza i obradba EMG signala
 6. Analiza i obradba EKG signala
 7. Osnovna pravila modeliranja zdravstvenih informacija prema HL7 normi
 8. Međuispit
 9. IHE integracijski profili u zdravstvu
 10. Elektronički zdravstveni karton
 11. openEHR metodologija i otvorene platforme za razvoj kliničkih aplikacija
 12. IT sustavi u primjeni - bolnički informacijski sustavi, radiologija, rješenja u laboratorijima, iskustva
 13. Cezih.hr - implementacija i praktična iskustva implementacije u RH
 14. Telemedicina i mZdravstvo
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Obradba informacija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
preporučeni izborni predmet (3. semestar)

Literatura

J. Kern, M. Petrovečki (Ur.) (2009.), Medicinska informatika, Medicinska naklada, Zagreb
H. Van Bemmel, M.A. Musen (1997.), Handbook of Medical Informatics, Springer Verlag
E.H. Shortliffe, L.E. Perreault (Eds.); (2001.), Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, 2nd Ed., Springer Verlag
Amine Nait-Ali (Ed.) (2009.), Advanced Biosignal Processing, Springer Verlag
Miroslav Končar (2010.), Interoperability of Health Systems. HL7 Compliant Implementation Model: Framework for Localizing Health Care IT Solutions Based on HL7 Standard, LAP Lambert Academic Publishing

Izvedba

ID 34378
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan