Biomedicinska informatika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Organizacija pružanja zdravstvene skrbi. Osnove elektroničkog zdravstvenog zapisa. Interoperabilnost, profili i norme (HL7, IHE, openEHR) u e/mZdravstvu. Modeliranje zdravstvenih podataka. Najbolji primjeri iz prakse e/mZdravstva - projekti, alati, primjena.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
preporučeni izborni predmet (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Identificirati ključne parametre zdravstvenih sustava
 2. Dati primjer modela zdravstvenih podataka prema vodećim svjetskim normama u zdravstvenim informacijskim sustavima (HL7, IHE, openEHR, Continua)
 3. Definirati arhitekture rješenja u mobilnom zdravstvu i telemedicini
 4. Prepoznati osnovne module integriranog bolničkog informacijskog sustava
 5. Prepoznati osnovne module i funkcionalnosti eZdravstvo sustava
 6. Prepoznati osnovne komponente elektroničkih zdravstvenih zapisa
 7. Prepoznati osnovne koncepte HL7 modeliranja i programiranja sučelja
 8. Prepoznati osnovne koncepte akvizicije i obradbe bioelektroničkih signala

Oblici nastave

Predavanja

Nastava se izvodi uživo, kombinacija online predavanja i predavanja u učionici, blok sat jedanput tjedno.

Seminari i radionice

Seminarski rad izvodi se u grupama kao opcionalna radnja uz mentorstvo.

Tjedni plan nastave

 1. Tehnologija uključujući IKT. lijekove. kliničke postupke i tehnike. mjesta skrbi, Tehnički. zkonski. etički. ekonomski. sigurnosni aspekti
 2. Posebni zahtjevi za medicinske informacijske sustave: zakonski. etički. tehnički. ekonomski. semantički, Tijek medicinskih podatka, Tehnologija uključujući IKT. lijekove. kliničke postupke i tehnike. mjesta skrbi
 3. Komunikacijski sustavi i mreže u medicini, Bolnički informacijski sustavi, E-zdravstvo, M-zdravstvo
 4. Komunikacijski sustavi i mreže u medicini, E-zdravstvo, M-zdravstvo, Tijek medicinskih podatka, Ne-bolnički informacijski sustavi, Projektiranje. vrednovanje. primjena novih zdravstvenih tehnologija
 5. Bolnički informacijski sustavi, E-zdravstvo, M-zdravstvo, Bolnički informacijski sustavi, Elektronički zapis pacijenta, Osobni zdravstveni zapis
 6. Komunikacijski sustavi i mreže u medicini, Bolnički informacijski sustavi, PACS i RIS
 7. Bolnički informacijski sustavi, E-zdravstvo, Bolnički informacijski sustavi, Elektronički zapis pacijenta, Osobni zdravstveni zapis
 8. Međuispit
 9. Posebni zahtjevi za medicinske informacijske sustave: zakonski. etički. tehnički. ekonomski. semantički, Elektronički zapis pacijenta, Osobni zdravstveni zapis, Tehnologija uključujući IKT. lijekove. kliničke postupke i tehnike. mjesta skrbi, Tehnički. zkonski. etički. ekonomski. sigurnosni aspekti
 10. E-zdravstvo, M-zdravstvo, Bolnički informacijski sustavi, Elektronički zapis pacijenta
 11. Komunikacijski sustavi i mreže u medicini, PACS i RIS, Bolnički informacijski sustavi, Elektronički zapis pacijenta
 12. Komunikacijski sustavi i mreže u medicini, E-zdravstvo, Posebni zahtjevi za medicinske informacijske sustave: zakonski. etički. tehnički. ekonomski. semantički, Tijek medicinskih podatka, Ne-bolnički informacijski sustavi, Elektronički zapis pacijenta, Osobni zdravstveni zapis, Dubinska analiza podataka u medicini, Tehnike potpore odlučivanju u medicini, Širenje. prevencija i tretman bolesti, Rehabilitacija i dugotrajna skrb, Tehnički. zkonski. etički. ekonomski. sigurnosni aspekti, Projektiranje. vrednovanje. primjena novih zdravstvenih tehnologija
 13. Telemedicina, E-zdravstvo, M-zdravstvo, Elektronički zapis pacijenta, Osobni zdravstveni zapis, Tehnike potpore odlučivanju u medicini, Projektiranje. vrednovanje. primjena novih zdravstvenih tehnologija
 14. Seminar
 15. Završni ispit

Literatura

J. Kern, M. Petrovečki (Ur.) (2009.), Medicinska informatika, Medicinska naklada, Zagreb
H. Van Bemmel, M.A. Musen (1997.), Handbook of Medical Informatics, Springer Verlag
E.H. Shortliffe, L.E. Perreault (Eds.) (2001.), Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, 2nd Ed., Springer Verlag
Amine Nait-Ali (Ed.) (2009.), Advanced Biosignal Processing;, Springer Verlag;
Miroslav Končar (2010.), Interoperability of Health Systems. HL7 Compliant Implementation Model: Framework for Localizing Health Care IT Solutions Based on HL7 Standard, LAP Lambert Academic Publishing
Tim Benson, Grahame Grieve (2021.), Principles of Health Interoperability 4th Edition, Springer Nature Switzerland

Za studente

Izvedba

ID 222493
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan