Biomedicinska elektroakustika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Obradit će se audiometrija i dijagnostika oštećenja sluha kao i slušna pomagala i slušne proteze. Obraditi će se elektroakustički uređaji i različite konfiguracije primopredajnika primjenjivih u biomedicini. Razmotrit će se kirurški, terapijski učinci ultrazvučnih valova i primjene kod medicinskog oslikavanja. Analizirati će se utjecaj akustičkih polja različitih frekvencija i snaga na stanične i molekularne procese. Definirat će se zvučni podražaji u dijagnostici i liječenju stresa. Analiza audiosignala u detekciji oštećenja unutarnjih organa.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Procijeniti interakciju akustičkih valova s kompleksnim materijalima kao što su tkiva.
 2. Objasniti linearnu i nelinearnu propagaciju akustičkog vala u različitim tkivima.
 3. Dizajnirati akustičke pretvarače s obzirom na vrstu primjene u medicini i biologiji.
 4. Analizirati oštećenja slušnog sustava.
 5. Primijeniti slušno pomagalo ovisno o oštećenju sluha.
 6. Preporučiti zvučne podražaje u dijagnostici stresa.
 7. Analizirati zvučne signale unutarnjih organa.

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima će se obraditi osnovna teorijska znanja iz područja biomedicinske elektroakustike.

Seminari i radionice

Studenti će napisati seminar iz područja biomedicinske elektroakustike.

Auditorne vježbe

Studenti će rješavati matematičke zadatke iz područja biomedicinske elektroakustike.

Laboratorij

Studenti će kroz laboratorijske vježbe u manjim grupama analizirati parametre iz područja biomedicinske elektroakustike.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Seminar/Projekt 0 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Dijagnostički ultrazvuk. statički prikaz slike i prikaz slike u stvarnom vremenu
 2. Dijagnostički ultrazvuk. statički prikaz slike i prikaz slike u stvarnom vremenu
 3. Slušno područje
 4. Slušno područje
 5. Modeli auditorne obrade
 6. Modeli auditorne obrade
 7. Audiometrija
 8. Međuispit
 9. Audiometrija
 10. Obrada signala za slušna pomagala
 11. Audio sustavi za osobe s oštećenim sluhom
 12. Akustičke karakteristike signala glasa
 13. Generiranje glasa
 14. Anatomija i modeliranje vokalnog trakta
 15. Završni ispit

Literatura

Brad A. Stach (1998.), Clinical Audiology, Cengage Learning
Jack Katz, Robert F. Burkard, Larry Medwetsky (2002.), Handbook of Clinical Audiology, Lippincott Williams & Wilkins
Organisation mondiale de la santé, World Health Organization (1995.), Manual of Diagnostic Ultrasound, World Health Organization
Aaron Fenster, James C. Lacefield (2015.), Ultrasound Imaging and Therapy, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 222486
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R3 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan