Bioinformatika 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Ovaj predmet upoznaje studente s: (i) osnovnim probabilističkim grafičkim modelima poput slučajnih markovljevih polja, Bayesovih mreža (ii) skrivenim Markovljevim modelima (iii) Bayesovim i kauzalnim zaključivanjem (iv) primjenom stečenih znanja na biološkim problemima.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmet profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne probabilističke grafičke modele poput slučajnih markovljevih polja i Bayesovih mreža
 2. Objasniti slučajne markovljeve modele
 3. Upotrijebiti Bayesovo i kauzalno zaključivanje za rješavanje problema
 4. Primijeniti osnovne probabilističke grafičke modele na poznatim problemima u biologiji

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja u učionici.

Samostalni zadaci

Projektni timski rad.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 35 %
Ispit: Pismeni 40 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Grafički modeli za računalnu biologiju
 2. Grafički modeli za računalnu biologiju
 3. Grafički modeli za računalnu biologiju
 4. Grafički modeli za računalnu biologiju
 5. Grafički modeli za računalnu biologiju
 6. Skriveni Markovljevi modeli za računalnu biologiju
 7. Skriveni Markovljevi modeli za računalnu biologiju
 8. Međuispit
 9. Skriveni Markovljevi modeli za računalnu biologiju
 10. Bayesovo zaključivanje za računalnu biologiju
 11. Bayesovo zaključivanje za računalnu biologiju
 12. Bayesovo zaključivanje za računalnu biologiju
 13. Primjena na složene biološke sustave
 14. Primjena na složene biološke sustave
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Probabilistic Graphical Models : Principles and Techniques, Daphne Koller and Nir Friedman,
Richard Durbin, Sean R. Eddy, Anders Krogh, Graeme Mitchison (.), Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 222485
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
5 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan