Bioinformatika 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Bioinformatika je grana znanosti koja usko povezuje biologiju i računarstvo, a ubrzano se razvijala zadnja dva desetljeća. Pojeftinjenje i sve veća dostupnost tehnologije sekvenciranja rezultirale su stvaranjem velikih skupova bioloških podataka. Veličina i posebnosti tih podataka motivirale su razvoj novih računalnih metoda koje bi omogućile njihovu pohranu, obradu, analizu i prikaz. U ovom predmetu naglasak će biti na računalnom pristupu analizi bioloških sljedova. Bit će izloženi algoritmi i alati za: poravnavanje bioloških sljedova, slaganje genoma i transkriptoma, pronalaženje gena te postupci za rekonstrukciju filogenetskog stabla.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti neke od otvorenih problema i izazova u modernoj bioinformatici
 2. Ocijeniti mogućnost primjene pojedinih bioinformatičkih algoritama
 3. Dizajnirati algortime koji rješavaju probleme u sastavljanju sekvenci
 4. Usporediti i evaluirati metode za poravnanje sekvenci
 5. Dizajnirati algoritme za izradu filogenetskih stabala
 6. Analizirati podatatke iz bioloških baza
 7. Dizajnirati indeksne strukture temeljene na sufiksnim stabla i sufiksnim poljima

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja u učionici.

Samostalni zadaci

Timski rad na implementaciji metode.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 35 %
Ispit: Pismeni 40 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Proteini. RNA i DNA, Bioinformatičke baze podataka, Formati podataka
 2. Biološki slijedovi i strukture, Algoritmi dinamičkog programiranja, Projekt
 3. Algoritmi dinamičkog programiranja, Projekt
 4. Sufiksna stabla, Projekt
 5. Sufiksna stabla, Projekt
 6. Sufiksna polja, Projekt
 7. Sufiksna polja, FM indeks, Projekt
 8. Međuispit
 9. Poravnanje više slijedova, Pretraživanje baza sljedova, BLAST algoritam
 10. Poravnanje, Zamjenski model, Projekt
 11. Izgradnja stabla, Evaluacija stabla, Projekt
 12. Medote sekvenciranja, Mapiranje očitanja, Projekt
 13. De novo sastavljanje, Preklapanje-Razmještaj-Konsenzus, Projekt
 14. Graf nizova, De Brujin graf, Projekt
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Mile Sikic, Mirjana Domazet-Loso, Skripta iz bioinformatike,
(.), N.C. Jones, P. J. Pevzner, An Introduction to Bioinformatics Algorithms,
(.), D. Gusfield, Algorithms on Strings, Trees and Sequences: Computer Science and Computational Biology,

Za studente

Izvedba

ID 183492
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
5 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan