Biblijska teologija 1

Opis predmeta

U suvremeno doba upravo je razvoj računarstva i informatike dao golem prinos i nov impuls drevnoj biblijskoj egzegezi tj. čitanju, prevođenju i tumačenju svetopisamskih tekstova. Stoga je Biblijska teologija izvrsna prigoda da na FER-u pruži intelektualno zreo i odgovoran pristup duhovnom blagu koje uvelike stoji u temeljima europske civilizacije i znanosti. Zadaća Biblijske teologije na FER-u s jedne je strane omogućiti mladim stručnjacima koji su uznapredovali u tehničkom, matematičkom i informatičkom znanju da i u pristupu Bibliji ne ostanu na spoznajama iz djetinjstva i školske dobi, te da budu slobodni od fundamentalističkih stavova. S druge strane Biblijska teologija nudi prokušane zasade duhovnosti i vrjednote koje se plodno primijenjuju kako u osobnom životu tako i u profesionalnoj i društvenoj etici. Metoda Biblijske teologije je ustaljena: sustavno i precizno analizira ustroj, sadržaj i poruku biblijskih tekstova, pita o njihovu nastanku i utjecaju na slušatelje. Nastava je zacrtana tako da studentima omogući: snalaziti se u cijeloj kanonskoj zbirci biblijskih knjiga, pronalaziti i s razumijevanjem čitati tražene tekstove, doći do stručne literature i iznositi odgovorno tumačenje. Nastava treba pružiti osnovni uvid u izvorni jezik Biblije i suvremene egzegetske metode.

Opće kompetencije

Snalaženje u zbirci biblijskih knjiga, poznavanje osnovnih teoloških misli, pristup stručnoj literaturi, sposobnost za primjenu u vlastitom životu. Pojačano njegovanje duhovnosti i zauzimanje za društvenu i poslovnu etiku. Pristup međureligijskom dijalogu.

Ishodi učenja

 1. identificirati kratice, poglavlja i retke u biblijskim knjigama
 2. procijeniti odgovarajuću literaturu za proučavanje biblijskih tekstova
 3. analizirati biblijski tekst, poznavajući suvremene egzegetske metode
 4. objasniti odabrane biblijske tekstove
 5. prepoznati osnovne teološke misli u Starom i Novom zavjetu
 6. primijeniti biblijske vidike u osobnoj duhovnosti, društvenoj i poslovnoj etici
 7. reproducirati odabrane teme i donositi zaključke s obzirom na suvremeni svijet
 8. analizirati i procijeniti pojedine biblijske knjige

Oblici nastave

Predavanja

U utvrđeno vrijeme nastavnik će izložiti predviđeno gradivo uz pomoć projicirane prezentacije. Svaki nastavni sat predviđa i konkrektan susret s odabranim biblijskim tekstovima - stoga je za sudjelovanje na nastavi potrebno imati vlastiti primjerak Biblije. U nastavi je predviđena i diskusija i argumentirano tumačenje tekstova.

Provjere znanja

U skladu s pravilima FER-a predmet bi imao jedan međuispit i završni ispit koji će, prema dosadašnjem običaju, biti pisani testovi s ponuđenim odgovorima. Sva pitanja bit će precizna a odnosit će se na gradivo s nastave i poznavanje biblijskog teksta. Osim toga, studentima su dostupne i opcionalne kratke provjere znanja u sustavu Moodle.

Auditorne vježbe

Studenti će na satu biti zamoljeni da javno pročitaju neki biblijski tekst i da obrazloženo odgovore na postavljena pitanja. Cilj je steći sposobnost za samostalno i odgovorno tumačenje i primjenu biblijskih tekstova.

Konzultacije

Konzultacije se redovito odvijaju uz nastavu i u vrijeme koje će biti prethodno najavljeno. Osim toga studenti dolaze u kontakt s nastavnikom i asistentom putom e-maila ili društvenih mreža.

Stjecanje vještina

Na nastavi studenti stječu sposobnost za snalaženje u biblijskim knjigama, točno pronalaženje i označavanje zadanih tekstova.

E-učenje

Kao što je naznačeno na službenim stranicama predmeta na www.fer.hr, svi materijali s predavanja kao i upute za pisane radove i provjere znanja susljedno se objavljuju na http://amdg.eu/fer-bt1/ Biblijska teologija koristi se i interaktivnim sustavom za e-učenje Moodle (dostupan na http://www.fer.unizg.hr/predmet/bibteo1).

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Svi studenti trebaju steći temeljito poznavanje odabranih biblijskih tekstova. Poseban oblik nastave su i projekcije filmova s biblijskom tematikom uz prigodnu raspravu i razjašnjenja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 40 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 35 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Napomena / komentar

Za sve studente u kontinuiranoj nastavi međuispit i završni ispit su obavezni. Kratke provjere znanja (Moodle) su opcionalne. Aktivnost u nastavi nagrađuje se dodatnim bodovima.

Tjedni plan nastave

 1. Božanska životna pouka (Ps 1). Ključ za razumijevanje Pisma. Značenje Biblije. Uvod u Biblijsku teologiju Blagoslovljeno prijateljstvo * Put u Emaus Uskrsna pedagogija (Lk 24)
 2. Razvoj biblijskog kanona. Kozmos i anthropos Dobrota u strukturi stvaranja (Post 1,1-2,4) * Čovjek - slika Božja (Post 1-5) Tajna kršćanske plodnosti (Iv 15,1-8)
 3. Prvi Savez (Post 6-9); Abrahamova vjera (Post 11-25). Abrahamov poziv (Post 12)
 4. Duhovni put praoca Jakova (Post 25-50); Mojsije - veliki spasitelj Božjega naroda (Izl 3 - Pnz 34) Početak iz snova (Post 28) * Borba za blagoslov (Post 32)
 5. Mojsije - zakonodavac (Dekalog) Riječi koje je Bog izgovorio (Izl 20; Pnz 5) * Mistična objava Mojsiju (Izl 34)
 6. Žena u Svetom pismu (SZ) - Eva u Post 2-5, Mirjam (Izl 15,21), Debora (Suci 4-5), Ana, majka velikoga proroka 1 Sam 1,1-2,21
 7. Biblijski proroci – Abraham, Mojsije, Ilija, Amos, Jona * Izvorni nacrt proroštva * Abraham, prorok * Mojsije – uzor-prorok * Ilija – prorok pred svojim Gospodinom * Zvanje proroka Amosa * Imenom zazvan * Jonina druga molitva (Jon 4)
 8. Duhovno zvanje u Bibliji; Samuel, Gideon, borac (Suci 6-8) * Poziv Samuelov (1 Sam 3) * "Koga da pošaljem?" (Iz 6)
 9. Kristova kušnja (Mt 4,1–11; Mk 1,12–13; Lk 4,1–13 - Ustroj teksta i sinoptička usporedba)
 10. Vječne evanđeoske pouke Povjereni darovi * Evanđeoski talenti * Škola odgovornosti * Dva brata *
 11. Novozavjetne žene: Kanaanka (Mt 15,21–28; Mk 7,24–31) * Marta (Lk 10,38-42; Iv 11,19–27) * Lidija - europska vjernica (Dj 16,11-15.40) * Lik Marije Magdalene u Evanđeljima
 12. Kristovo pravo lice (Struktura i poruka u Mk 9,2-9; Mt 17,1-9; Lk 9,28-36)
 13. Pavao - obraćenik i apostol (životni put sv. Pavla u Djelima apostolskim i Poslanicama)
 14. Evanđeoski izvještaji o Kristovu rođenju * Početak znakova u Iv 2,1-12 * Oproštenje u hramu (Iv 8)
 15. Čovjek koji je vidio i vjeruje; Petrov put, Petrove suze Nevjerni Toma? * Uskrsni čovjek Uskrsli Isus i Petar * Petrovo svjedočenje

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Obradba informacija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

priredio Adalbert Rebić (2007.), Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb
Brevard S. Childs (1993.), The Biblical Theology of the Old and New Testaments. Theological reflection on the Christian Bible, Fortress Press
Stipe Jurič, OP (2008.), Biblija. Misterij Boga i čovjekova spasenja izražen ljudskim jezikom, Dominikanska naklada Istina
Ivan Dugandžić (2007.), Pred Biblijom i s Biblijom, Kršćanska sadašnjost, Zagreb
R. E. Brown, J. J. Castelot, J. A. Fitzmyer i dr. (1993.), Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb

Izvedba

ID 91614
  Zimski semestar
2 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan