Baze podataka

Opis predmeta

Baze podataka su osnovni kolegij iz područja baza podataka kojemu je cilj upoznati studente sa sustavima za upravljanje bazama podataka, relacijskim modelom i relacijskim bazama podataka. Izučava se način oblikovanja relacijskih baza podataka i oblikovanje modela entiteti-veze, relacijska algebra, upitni jezik SQL i osnove zaštite baza podataka.

Opće kompetencije

Studenti će biti osposobljeni za modeliranje jednostavnijih baza podataka i postavljanje srednje složenih upita nad bazom podataka. Upoznat će se s osnovama zaštite baza podataka te zaštita baze podataka

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne koncepte baza podataka
 2. opisati osnovne dijelove sustava za upravljanje bazama podataka
 3. objasniti principe oblikovanja modela baza podataka
 4. objasniti i razumijeti sintaksu i semantiku jezika SQL
 5. objasniti i razumijeti osnovne principe zaštite baza podataka
 6. primijeniti znanja o oblikovanju modela baza podataka na jednostavnije primjere iz prakse
 7. upotrijebiti znanje relacijske algebre i SQL upita pri rješavanju novih zadaća

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se izlažu teorijske postavke i paradigme koje se potkrepljuju primjerima i demonstracijama u konkretnom sustavu za upravljanje bazama podataka.

Laboratorijske vježbe

Primjena znanja stečenih na predavanjima na nove praktične primjere.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 30 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 5 % 50 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 5 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovne informacije o predmetu. Uvod u baze podataka. Relacijski model podataka.
 2. Relacijski model podataka (nastavak), operacije u relacijskom modelu, relacijska algebra. Nepotpune informacije i NULL-vrijednosti.
 3. Relacijski upitni jezik - SQL.
 4. Relacijski upitni jezik - SQL (nastavak).
 5. Uvod u oblikovanje relacijskog modela baze podataka, funkcijske zavisnosti; Normalne forme, postupci normalizacije.
 6. Normalne forme, postupci normalizacije - nastavak; Osnove fizičke organizacije, indeksi, B-stabla;
 7. Integritet baze podataka, integritetska ograničenja, pravila intgriteta.
 8. Međuispit
 9. Privremene i virtualne tablice. Okidači i pohranjene procedure.
 10. Osnove optimizacije upita. Uvod u ER model.
 11. ER model podataka; Oblikovanje ER modela baze podataka.
 12. Sustav za upravljanje bazama podataka, transakcije. Obnova baze podataka u slučaju razrušenja.
 13. Sigurnost baze podataka. Kontrola paralelnog pristupa podacima.
 14. NoSQL baze podataka i velike količine podataka
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Računarstvo (studij)
(4. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

J. D. Ullman, J. Widom (2008.), A First Course in Database Systems, Prentice-Hall
Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan (2011.), Database System Concepts, McGraw-Hill Education
C.J. Date (2003.), An Introduction to Database Systems, 8th Edition, Addison Wesley
Thomas Connolly, Thomas M. Connolly, Carolyn E. Beg (2014.), Database Systems, Addison-Wesley
Robert Manger (2012.), Baze podataka, Element
Mladen Varga (2012.), Upravljanje podacima, Element

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 31503
  Ljetni semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan