O PREDMETU

Sadržaj predmeta

Trendovi u razvoju složenih digitalnih sustava. Razvoj digitalnih sustava pomoću jezika za opis sklopovlja (HDL). Hijerahijski dizajn. Modeliranje elemenata i toka podataka. HDL model; sučelje i unutrašnja građa. Dizajn digitalnog sustava; referentni model, ispitno okruženje, fizički ostvariv model. Sučelje modela prema razvojnoj okolini. Organizacija koda. Praktični aspekti sinteze sklopovlja pomoću HDL jezika. Implementacija. Funkcijska i vremenska simulacija modela implementiranog sklopa. Specifičnosti projektiranja kombinacijskih i sekvencijalnih funkcija. Dizajn logičkih automata primjenom HDL jezika. Sklopovske izvedbe sustava za digitalnu obradu signala. Arhitekture novih generacija programabilnih logičkih sklopova (CPLD) i polja (FPGA). Pregled suvremenih tehnologija izvedbe, načina konfiguriranja i verifikacije. Intelektualno vlasništvo. Razvojni sustavi i alati. Primjer dizajna. (p, justified)

Opće kompetencije

Student stječe specijalistička znanja iz projektiranja složenih digitalnih sustava pomoću jezika za opis sklopovlja.

Veza s diplomskim studijem

Specijalistička znanja koja nudi ovaj predmet preporučljiva su studentima koji namjeravaju upisati diplomski studij FER-a i pritom odabrati jedan od sljedećih profila:

  • Elektroničko i računalno inženjerstvo
  • Računalno inženjerstvo
  • Elektronika

Organizacija predmeta

Uvodne napomene, opis aktivnosti te način provođenja provjera znanja dani su u repozitoriju datoteka.


Repozitorij