Analiza visokonaponskih mreža

Opis predmeta

Problem tokova snaga. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel, Newton-Raphson). Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga. Metode za proračun optimalnih tokova snaga. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu. Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. Proračun statičke, prijelazne i naponske stabilnosti.

Studijski programi

Izvedba

ID 154690
6 ECTS