Analiza visokonaponskih mreža

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Problem tokova snaga. Numeričke metode za rješavanje tokova snaga (Gauss-Seidel, Newton-Raphson). Neulančeni i brzi neulančeni postupci za proračun tokova snaga. Metode za proračun optimalnih tokova snaga. Primjena analiza sigurnosti u vođenju pogona prijenosnih mreža. Metode za proračun tokova snaga u trofaznom nesimetričnom sistemu. Analize simetričnih i nesimetričnih kvarova. Primjena IEC i ANSI standarda za proračun kratkog spoja. Proračun statičke, prijelazne i naponske stabilnosti.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

J.C. Das (2016.), Power System Analysis, CRC Press
John J. Grainger, William D. Stevenson (1994.), Power system analysis, McGraw-Hill Science/Engineering/Math
Jos Arrillaga, C. P. Arnold (1995.), Computer Analysis of Power Systems, Wiley-Blackwell

Za studente

Izvedba

ID 154690
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik