Polaganje kolegija

 

Kontinuirana nastava

Ispitni rok
Domaće zadaće 6 3
Laboratorij 12 6
Međuispit 35 -
Završni ispit 47 -
Ispit - pismeni - 41
Ispit - usmeni - 50
 
Za prolaz putem kontinuiranog praćenja znanja, potrebno je postići najmanje 40 bodova na međuispitu i završnom ispitu.
 
Za prolaz putem ispitnih rokova, potrebno je postići najmanje 20.5 bodova na pismenom dijelu ispita.

Ocjenjivanje na kolegiju

 

Bodovi Ocjena
[50, 62.5) 2
[62.5, 75) 3
[75, 87.5) 4
[87.5, 100] 5

 

Neovisno o načinu polaganja kolegija, za prolaz je potrebno skupiti minimalno 50 bodova. Ocjene se dodjeljuju prema fiksnim pragovima.

Domaće zadaće

Ukupno 6 domaćih zadaća - svaka zadaća odgovara pripremi za jednu laboratorijsku vježbu te bez nje nije moguće pristupiti izradi laboratorijske vježbe

Domaće zadaće se predaju u terminima laboratorijskih vježbi.

Na domaćim zadaćama može se postići ukupno do 6 bodova (1 bod po zadaći).

Zadatci za domaće zadaće bit će objavljeni na web stranici predmeta.


Laboratorijske vježbe

NOVO!!

Zadatak za laboratorijske vježbe dobivate zajedno s domaćom zadaćom. Zadatak se svodi na simulaciju dijelova domaće zadaće u MATLAB-u. U termin vježbe morate donijeti sve tražene simulacije i pokazati ih asistentu zajedno s riješenom domaćom zadaćom. Tijekom termina vježbe će vas asistent ispitati.

Simulacijske zadatke možete raditi u terminu izvan laboratorijskih vježbi u računalnim laboratorijima ili kod kuće.

 • Ukupno 6 laboratorijskih vježbi (2 vježbe po ciklusu)
 • Svaka laboratorijska vježba traje 2 solarna sata (120 minuta)
 • Laboratorijske vježbe su obvezne i uvjet su za pristup završnom ispitu i ispitnim rokovima
 • Sve se vježbe temelje na primjeni programskog sustava MATLAB i uvjet za pohađanje vježbi je odslušani predmet iz vještina – MATLAB
 • Za pristup vježbi nužno je proučiti i razumjeti pripremni materijal
 • Na laboratorijskim vježbama može se postici do 12 bodova
 • Za studente koji iz opravdanih medicinskih razloga nisu pristupili svim vježbama neće biti nadoknade, već će trebati prirediti odgovarajući seminarski rad vezan uz gradivo neodrađene vježbe
 • Dokumentacija za zamolbu nadoknade predaje se administrativnoj tajnici u roku dva tjedna od izostanka, te se obavijest o tome šalje na tamara.hadjina@fer.hr
 • Materijali za pripremu vježbi bit ce objavljeni na web stranici predmeta

Međuispit i završni ispit

 • Međuispit i završni ispit se organiziraju kao pismeni ispit
 • Na međuispitu se maksimalno može postići 35 bodova
 • Završni ispit nosi maksimalno 47 bodova
 • Za studente koji iz medicinski opravdanih razloga nisu mogli pristupiti međuispitu, može se organizirati dodatni ispit koji ce biti u usmenom obliku (odlukom nositelja predmeta)
 • Dokumentacija za zamolbu nadoknade predaje se administrativnoj tajnici u roku dva tjedna od izostanka, te se obavijest o tome šalje na tamara.hadjina@fer.hr

Ispitni rokovi

 • Ispitni rok se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog
 • Na pismenom dijelu ispita se maksimalno može postići 41 bod
 • Za pristup usmenom dijelu ispita, potrebno je ostvariti najmanje 20.5 bodova na pismenom dijelu
 • Na usmenom dijelu ispita se maksimalno može postići 50 bodova