Audio elektronika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

U ovom predmetu dobit ćete praktična znanja o projektiranju i izvedbi audio uređaja. To uključuje upoznavanje s osnovnim značajkama audio signala, njegovog mjerenja i analize. Upoznavanje s pasivnim i aktivnim elementima koji se ugrađuju u audio uređaje. Simulacije audio sklopova. Projektiranje audio komponenata i sklopova. Ispitivanja audio sklopova.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati parametre koji utječu na kvalitetu audio uređaja
 2. Analizirati komponente audio uređaja
 3. Dizajnirati audio pretpojačalo
 4. Dizajnirati audio pojačalo snage
 5. Dizajnirati tiskanu pločicu
 6. Dizajnirati praktični audio uređaj
 7. Napisati projekt izvedbe audio uređaja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode u 13 tjedana, podijeljenih u dva dijela.

Samostalni zadaci

Studenti tijekom semestra moraju samostalno konstruirati jedan audio uređaj.

Laboratorij

U sklopu predmeta obavezno je obaviti 5 laboratorijskih vježbi.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Audio signal. Značajke i mjerenja
 2. Pasivne i aktivne komponente. Odabir.
 3. Krugovi s pasivnim elementima
 4. Krugovi izvora napajanja
 5. Tranzistor u audio pretpojačalu
 6. Krugovi s operacijskim pojačalima
 7. Projektiranje tiskane pločice (PCB)
 8. Međuispit
 9. Filtarski sklopovi
 10. Sklopovi za dinamičku obradu signala
 11. Audio pojačala snage
 12. Audio pojačala snage
 13. Termalna dinamika i stabilnost
 14. Završna prezentacija seminara
 15. Završni ispit

Literatura

(.), T. Jelaković, D. Veselinović, Tranzistorska audio pojačala,
(.), Ž. Butković, J. Divković-Pukšec, A. Barić; Elektronika 1; Fakutet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - interna skripta; 2013,
(.), D. Self, Small Signal Audio Design,
(.), D. Self, Audio Power Amplifier, Design,

Za studente

Izvedba

ID 183414
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan