Audio elektronika

Opis predmeta

Praktična znanja o projektiranju i izvedbi audio uređaja. Simulacije audio sklopova. Projektiranje audio komponenata i sklopova. Ispitivanja audio sklopova.

Ishodi učenja

 1. Definirati parametre koji utječu na kvalitetu audio uređaja
 2. Analizirati komponente audio uređaja
 3. Dizajnirati audio pretpojačalo
 4. Dizajnirati audio pojačalo snage
 5. Dizajnirati tiskanu pločicu
 6. Dizajnirati praktični audio uređaj
 7. Napisati projekt izvedbe audio uređaja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode u 13 tjedana, podijeljenih u dva dijela.

Samostalni zadaci

Studenti tijekom semestra moraju samostalno konstruirati jedan audio uređaj.

Laboratorij

U sklopu predmeta obavezno je obaviti 5 laboragtorijskih vježbi.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Praktična konstrukcija audio elektronskih krugova
 2. Praktična konstrukcija audio elektronskih krugova
 3. Praktična konstrukcija audio elektronskih krugova
 4. Praktična konstrukcija audio elektronskih krugova
 5. Praktična konstrukcija audio elektronskih krugova
 6. Krugovi za spajanje audio uređaja
 7. Krugovi za spajanje audio uređaja
 8. Međuispit
 9. Krugovi za spajanje audio uređaja
 10. Praktična konstrukcija digitalnih audio uređaja
 11. Praktična konstrukcija digitalnih audio uređaja
 12. Praktična konstrukcija digitalnih audio uređaja
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), T. Jelaković, D. Veselinović, Tranzistorska audio pojačala,
(.), Ž. Butković, J. Divković-Pukšec, A. Barić; Elektronika 1; Fakutet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - interna skripta; 2013,
(.), D. Self, Small Signal Audio Design,
(.), D. Self, Audio Power Amplifier, Design,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183414
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan