Audio elektronika

Ishodi učenja

 1. Definirati parametre koji utječu na kvalitetu audio uređaja
 2. Analizirati komponente audio uređaja
 3. Dizajnirati audio pretpojačalo
 4. Dizajnirati audio pojačalo snage
 5. Dizajnirati tiskanu pločicu
 6. Dizajnirati praktični audio uređaj
 7. Napisati projekt izvedbe audio uređaja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode u 13 tjedana, podijeljenih u dva dijela.

Samostalni zadaci

Studenti tijekom semestra moraju samostalno konstruirati jedan audio uređaj.

Laboratorij

U sklopu predmeta obavezno je obaviti 5 laboragtorijskih vježbi.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Praktična konstrukcija audio elektronskih krugova.
 2. Praktična konstrukcija audio elektronskih krugova.
 3. Praktična konstrukcija audio elektronskih krugova.
 4. Praktična konstrukcija audio elektronskih krugova.
 5. Praktična konstrukcija audio elektronskih krugova.
 6. Krugovi za spajanje audio uređaja.
 7. Krugovi za spajanje audio uređaja.
 8. Međuispit.
 9. Krugovi za spajanje audio uređaja.
 10. Praktična konstrukcija digitalnih audio uređaja.
 11. Praktična konstrukcija digitalnih audio uređaja.
 12. Praktična konstrukcija digitalnih audio uređaja.
 13. Projekt.
 14. Projekt.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), T. Jelaković, D. Veselinović, Tranzistorska audio pojačala,
(.), Ž. Butković, J. Divković-Pukšec, A. Barić; Elektronika 1; Fakutet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - interna skripta; 2013,
(.), D. Self, Small Signal Audio Design,
(.), D. Self, Audio Power Amplifier, Design,

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183414
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan