Audiosustavi

Opis predmeta

U predmetu će steći znanja o slijedećim temama: Tehnologije pohrane audio podataka. Prednosti i nedostaci analognih i digitalnih audio sustava. Percepcijsko kodiranje audio signala i redukcija audio podataka. Digitalna sučelja za povezivanje audio sustava. Višekanalni audio sustava. Bianuralni audio sustavi sa i bez praćenja položaja glave. Višemikrofonski sustavi snimanja zvučnih polja. Mikrofonska polja. Analiza audio signala temeljem ekstrakcije određenih značajki audio signala. Audio forenzika.

Ishodi učenja

 1. objasniti tipične komponente studijskih i režijskih audio sustava
 2. analizirati medije i formate za pohranu audio signala
 3. demonstrirati percepcijsko kodiranje audio signala
 4. koristiti različita digitalna sučelja za povezivanje audio sustava
 5. analizirati ulazne i izlazne komponente audiosustava
 6. analizirati audio signal korištenjem odgovarajućih značajki signala
 7. primijeniti norme za mjerenja na audio sustavima

Oblici nastave

Predavanja

Obrađuju se teorijske osnove audiosustava. Teorijski dio dopunjava se demonstracijama, kada je to moguće.

Seminari i radionice

Samostalna obrada odabrane teme iz područja koja se obrađuju na predmetu.

Laboratorij

Studenti će kroz vježbe u manjim grupama analizirati elemente audio lanca i funkcionalnost naprednih audio sustave.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Višekanalno snimanje audio signala, Magnetsko snimanje audio signala, Elektronsko snimanje audio signala
 2. Optički mediji (CD. DVD-A. SuperAudio CD), Metode oblikovanja šuma
 3. Redundantnost i irelevantnost audio signala, Formati sažetih signala
 4. Specijalna digitalna audio sučelja. S/PDIF. AES3. MIDI, USB. IEEE1394. HDMI. ISDN. AoE
 5. Višekanalni audio sustavi
 6. Binauralni sustavi s praćenjem položaja glave
 7. Pogreške i ograničenja sustava
 8. Međuispit
 9. Metode snimanja zvučnih polja
 10. Višemikrofonski sustavi
 11. Mikrofonski nizovi
 12. Uporaba transformacija za vađenje značajki audio signala
 13. Uporaba obrade signala za vađenje značajki audio signala
 14. Analiza i vađenje značajki audio signala
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
(2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

Glen Ballou (2015.), Handbook for Sound Engineers, Routledge
David Huber, Robert Runstein (2017.), Modern Recording Techniques, 9th Edition, Routledge
Agnieszka Roginska, Paul Geluso (2017.), Immersive Sound, Taylor & Francis
Bob McCarthy (2016.), Sound Systems: Design and Optimization: Modern Techniques and Tools for Sound System Design and Alignment, Routledge

Za studente

Izvedba

ID 222469
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
20 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan