Audiotehnika

Opis predmeta

U okviru ovog predmeta obrađuju se osnove audiotehnike i koncepcije audio uređaja. Mjerne jedinice. Audio pretpojačala, pojačala snage, korekcijska pretpojačala. Uređaji za amplitudnu, dinamičku, vremensku i frekvencijsku obradu audio signala. Povezivanje tonfrekvencijskih uređaja i sustava. Osnovne o izobličenjima audio uređaja. Osnove o mjerenjima na tonfrekvencijskim sklopovima, komponentama, uređajima i sustavima. Primjena osnovnih audio uređaja u sustavima ozvučenja. Osnove digitalnih audio uređaja. Osnove elektroakustičkih pretvarača i načini spajanja tih pretvarača s ostalim audio uređajima.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje audiotehnike i audio uređaja. Studenti će biti sposobni na temelju stečenog znanja uočiti najvažnije značajke audio uređaja, dijelova audio sustava i elektroakustičkih pretvarača i usporediti ih sa sličnim audio uređajima, sustavima i pretvaračima.

Ishodi učenja

 1. opisati osnovne tehničke karakteristike koje se navode u specifikacijama uređaja
 2. imenovati dijelove elektroakustičkog lanca
 3. reproducirati osnovne koncepte amplitudne, dinamičke, vremenske i frekvencijske obrade audio signala
 4. imenovati klase audio pojačala snage
 5. dizajnirati osnovne sklopove audio pretpojačala i filtara
 6. usporediti kvalitetu različitih audio uređaja
 7. navesti osnovne koncepte sustava ozvučenja
 8. nabrojati osnovne značajke elektroakustičkih pretvarača

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu je organizirana kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita. Drugi ciklus se sastoji od 6 tjedna nastave i završnog ispita. Nastava se provodi ukupno 15 tjedana s opterećenjem od 3 sata tjedno.

Provjere znanja

Provjere znanja se sastoje od jednog međuispita i završnog ispita. Završni ispit uključuje gradivo svih predavanja.

Laboratorijske vježbe

Tijekom 15 tjedana predavanja, studenti moraju odraditi 5 laboratorijskih vježbi. Vježbe su praktične i baziraju se na mjerenju i konstruiranju osnovih sklopova pretpojačala, filtara i uređaja za obradu audio signala.

Konzultacije

Konzultacije se provode nakon svakog predavanja ili posebno prema dogovoru s predavačem

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 65 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Mjerne jedinice, signali i izobličenja
 2. Sklopovi analognih pretpojačala
 3. Sklopovi s operacijskim pojačalima
 4. Obrada audio signala u vremenskoj domeni
 5. Obrada audio signala u frekvencijskoj domeni
 6. Dinamička obrada audio signala
 7. Osnove miješala i konzola
 8. Provjere znanja
 9. Izlazna pojačala snage - osnovni sklopovi
 10. Izlazna pojačala snage - stabilnost, zaštita, termička dinamika
 11. Osnove digitalnih audio uređaja, A/D i D/A pretvorbe
 12. Osnove elektroakustičkih pretvarača
 13. Osnove sustava ozvučenja, razine signala u sustavima ozvučenja
 14. Prikazivanje dokumentarnog filma o sustavima ozvučenja
 15. Provjere znanja

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Obvezni predmeti modula - po izboru (6. semestar)

Literatura

Francis Rumsey, Tim McCormick (2008.), Sound and Recording, Focal Press
Bob Cordell (2011.), Designing Audio Power Amplifiers, McGraw Hill
razni, urednik Glen M. Ballou (2005.), Handbook for Sound Engineers, Focal Press
Scott Hunter Stark (2005.), Live Sound Reinforcement, Thomson Course Technology

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 34309
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan