Arhitektura računala 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Petra Bevandić
mag. ing.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

U okviru predmeta proučavaju se arhitektonske komponente računalnih sustava: procesor, memorija, sabirnice, ulazno izlazni uređaji. Razmatraju se pristupi oblikovanju kojima se postižu željena performansa i cijena računalnog sustava. Područja glavnog interesa su i) specifičnosti arhitekture računala opće namjene, ii) detalji organizacije arhitektonskih komponenti koji utječu na performansu programa, te iii) iskorištavanje paralelizma na razinama instrukcija, vektorskih instrukcija, odnosno tokova izvođenja ili dretvi.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Obvezni predmeti modula - po izboru (5. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Obvezni predmeti modula - po izboru (5. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Obvezni predmeti modula - po izboru (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razlikovati uloge glavnih komponenata računala uključujući procesor, memoriju, sabirnice i ulazno-izlazne uređaje
 2. predvidjeti aktivnost na memorijskoj sabirnici jednostavnog procesora kao posljedicu izvođenja kratkih odsječaka strojnog kôda
 3. pokazati implementaciju jednostavnih instrukcija na razini logičkih vrata
 4. rekonstruirati načela oblikovanja instrukcijskih arhitektura RISC i x86
 5. riješiti manje programske zadatke dopunjavajući C asemblerom
 6. rekonstruirati organizaciju superskalarnih procesora s dinamičkim raspoređivanjem
 7. pokazati korake pri generaciji fizičke adrese u prisutnosti priručne i virtualne memorije
 8. objasniti implementaciju grubo zrnatog paralelizma na višejezgrenim i višeprocesorskim računalima

Oblici nastave

Predavanja

Predmet predviđa predavanja tijekom cijelog trajanja semestra.

Laboratorij

Predmet predviđa tri laboratorijske vježbe. http://www.zemris.fer.hr/~ssegvic/ar2/

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Ispit: Usmeni 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Upravljačka jedinica (sklopovska i mikroprogramirana izvedba)
 2. Upravljačka jedinica (sklopovska i mikroprogramirana izvedba)
 3. Upravljačka jedinica (sklopovska i mikroprogramirana izvedba)
 4. Upravljačka jedinica (sklopovska i mikroprogramirana izvedba)
 5. Organizacija adresnog prostora: gomila, stog, statički podatcij, instrukcijski segment.
 6. Priručne memorije (preslikavanje. veličina bloka. pristupi zamjene i upisa podataka)
 7. Priručne memorije (preslikavanje. veličina bloka. pristupi zamjene i upisa podataka)
 8. Međuispit
 9. protočno izvršavanje
 10. uvod u instrukcijski paralelizam
 11. Superskalarna arhitektura
 12. Virtualna memorija (stranična tablica. TLB)
 13. Usporedba procesora opće namjene i grafičkih procesora. Sklopovska organizacija grafičkih procesora. Uvod u OpenCL.
 14. Dijeljeni višeprocesoriski sustavi. Memorijska koherencija, Vektorski procesori. Sklopovska podrška za višedretvenost
 15. Završni ispit

Literatura

(.), S. RIbarić. Građa računala, Arhitektura i organizacija računarskih sustava,
(.), D. A. Patterson J. L. Hennessy. Computer Organization Design,

Za studente

Izvedba

ID 183428
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan