Agilni razvoj digitalnih platformi s pomoću mikroservisa

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Studenti će steći osnovna znanja o mikroservisima i njihovoj povezanosti s pojmom agilnosti u razvoju softvera. Kroz praktičan rad naučit će koristiti kontejnere u izradi jednostavnog API-ja korištenjem DevOps praksi i kontinuirane integracije i isporuke, uz kontinuirano upravljanje, nadgledanje i testiranje. Osim toga, tijekom predavanja će se prolaziti kroz primjer konkretne platforme pomoću kojeg će se objasniti i sam pojam platformi te koja je njihova važnost s poslovne strane.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojam digitalne platforme i njezino značenje s poslovne strane.
 2. Definirati agilan razvoj softvera i preduvjete za isti.
 3. Objasniti razlike između monolitne i mikroservisne arhitekture i prepoznati njihova područja primjene.
 4. Baratati kontejnerima i konfigurirati klaster kontejnera temeljen na sustavu Kubernetes.
 5. Analizirati elemente kontinuirane integracije i kontinuirane isporuke (CI/CD) i automatizirati isporuku.
 6. Objasniti važnost sigurnosti i pristupa u kontekstu API managementa.
 7. Primijeniti mehanizme nadgledanja rada implementiranih API funkcija.
 8. Dizajnirati testove za mikroservise.

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u digitalne platforme.
 2. Agilni razvoj softvera: - značenje pojma agilno; - softverske arhitekture.
 3. Mikroservisi: - osnovni obrasci; - veza između mikroservisa i agilnog razvoja.
 4. 1. domaća zadaća. Kontejneri: - Docker; - Kubernetes.
 5. 2. domaća zadaća. DevOps i kontinuirana integracija.
 6. Kontinuirana isporuka: - elementi kontinuirane isporuke; - automatizacija isporuke.
 7. 3. domaća zadaća. Upravljanje API-jem: - sigurnost; - pristup; - orkestracija API-ja.
 8. Nadgledanje.
 9. 4. domaća zadaća. Testiranje mikroservisa: - povezivanje CI/CD pipelinea; - iteriranje i ispravljanje bugova.
 10. Rekapitulacija naučenog.

Literatura

Sam Newman (2021.), Building Microservices, "O'Reilly Media, Inc."
Christian Gammelgaard (2021.), Microservices in .NET, Second Edition, Simon and Schuster
Dave Harrison, Knox Lively (2019.), Achieving DevOps, Apress
Hugo Filipe Oliveira Rocha (2021.), Practical Event-Driven Microservices Architecture, Apress
Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne, Sangeet Paul Choudary (2016.), Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economyand How to Make Them Work for You, W. W. Norton & Company

Za studente

Izvedba

ID 240751
  Zimski semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
26 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
34 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan