Međuispiti, bodovanje i rezultati

Kontinuirano polaganje ispita

U toku semestra pišu se međuispit i završni ispit. Zadaci na međuispitima obuhvaćaju gradivo pokazano na predavanjima, a mogu uključiti i problematiku koja se javlja pri izradi laboratorijskih vježbi. Međuispit se piše 120 minuta, a završni ispit 150 minuta. Završni ispit obuhvaća cijelo gradivo predmeta.

Bodovanje:

  • međuispit: 35%
  • završni ispit: 40%
  • domaće zadaće: 25%

Kriterij za polaganje ispita je postignutih minimalno 50% od ukupnog broja bodova. Bodovni kriteriji za pojedine ocjene kreirat će se naknadno, ali neće biti stroži od pretpostavljenih: 50 – 63 – 75 – 88.

Ispitni rokovi

Ispitnom roku mogu pristupiti studenti koji su obavili (predali) sve domaće zadaće. ispitni rok se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti samo studenti koji na pismenom dijelu ostvare barem pola od ukupnog broja bodova. Bodovna struktura ispitnog roka:

  • domaće zadaće: 25 bodova
  • pismeni dio: 50 bodova (prag: 25)
  • usmeni dio: 25 bodova