Automatizacija postrojenja i procesa

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Osnove računa pouzdanosti i sigurnosti u sustavima automatizacije postrojenja i procesa. Načini implementacije i podešavanja PID regulatora u automatizaciji procesa. Načini prikaza i upravljanja viševarijabilnim procesima, uključivo i osnove prediktivnog upravljanja. Načini upravljanja procesima s vremenskim kašnjenjem, uključivo i prediktivno upravljanje te Smithov prediktor. Tipične konfiguracije procesa u industriji te pripadna upravljanja: procesi gibanja, skladištenja i miješanja fluida, toplinski procesi, procesi oblikovanja i gibanja materijala.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Jezgreni predmeti profila 2 (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Analizirati pouzdanost i sigurnost sustava automatizacije
 2. Integrirati PID regulator u sustav automatizacije
 3. Primijeniti tehnike modeliranja i upravljanja viševarijabilnim sustavima
 4. Koristiti jednostavne algoritme prediktivnog upravljanja procesima u sustavima automatizacije
 5. Dizajnirati algoritam upravljanja procesom s vremenskim kašnjenjem
 6. Pripremiti matematički model i način upravljanja procesom gibanja, skladištenja i/ili miješanja fluida
 7. Pripremiti matematički model i način upravljanja toplinskim procesom
 8. Pripremiti matematički model i način upravljanja procesom oblikovanja i gibanja materijala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja.

Seminari i radionice

Seminar s nešto složenijim zadatkom iz procesne automatizacije. Korištenje Matlab paketa.

Auditorne vježbe

Numerički primjeri.

Laboratorij

Dvije laboratorijske vježbe, uz korištenje paketa Matlab.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 60 % 0 %
Ispit: Usmeni 10 %
Napomena / komentar

Seminar i laboratorijske vježbe na kontinuiranoj nastavi donose 40% bodova, a na ispitnim rokovima 30%.

Tjedni plan nastave

 1. Sklopovska redundancija u sustavima automatizacije: procesno računalo. komunikacijska mreža. senzori i aktuatori, Programska redundancija u sustavima automatizacije, Osnovni pojmovi i proračuni vezani uz pouzdanost: pouzdanost. srednje vrijeme između ispada. srednje vrijeme popravka. raspoloživost
 2. Dijagrami pouzdanosti: pouzdanost serijski i paralelno povezanih elemenata, Pouzdanost čestih sklopovskih i programskih redundantnih struktura, Osnovni pojmovi i proračuni vezani uz sigurnost
 3. Implementacija PID upravljanja u sustavima automatizacije, Standardizirani industrijski blokovi u PLC-ima za PID upravljanje i primjeri korištenja
 4. Relejna metoda podešavanja PID regulatora
 5. Kanoničke ulazno-izlazne reprezentacije viševarijabilnih sustava
 6. Dizajn rasprežnih regulatora za sustave s više ulaza i više izlaza (MIMO)
 7. Prediktivno upravljanje postrojenjima i procesima, Kompenzacija kašnjenja sustava upravljanja temeljena na modelu, Smithov prediktor
 8. Međuispit
 9. Upravljanje procesima pohrane fluida. Upravljanje odnosima
 10. Upravljanje procesima pohrane fluida. Upravljanje odnosima
 11. Upravljanje toplinskim procesima
 12. Upravljanje toplinskim procesima
 13. Upravljanje procesima oblikovanja i gibanja materijala. Regulacija sile napetosti
 14. Upravljanje procesima oblikovanja i gibanja materijala. Regulacija sile napetosti
 15. Završni ispit

Literatura

Perić, Nedjeljko; Petrović, Ivan; Vašak, Mario. (2013.), Procesna automatizacija, FER
Ogunnaike, Ray (1994.), Process Dynamics, Modelling and Control, Oxford University Press

Za studente

Izvedba

ID 222475
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
6 Auditorne vježbe
21 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan