Analiza i obrada audioinformacija

Opis predmeta

Analiza i obrada audioinformacija značajna je u svim vidovima suvremenih komunikacijskih sustava i tehnologija. Stoga je potrebno poznavati: Detekcija i klasifikacija akustičkih signala. Vremenska i frekvencijska prezentacija audio signala i sustava. Teorija i primjena frekvencijske analize (MLSSA, TDS, ETC i sl.). Autokorelacijska funkcija i spektar akustičkog signala. Filtri i tehnike filtriranja. Brza Fourierova transformacija i filtarska analiza tranzijentnih signala. Križni spektar. Koherencija. Funkcije frekvencijskog odziva. Korelacijske funkcije. Funkcije impulsnog odziva. Kepstralna analiza. Utjecaja parametara prostora na impulsni odziv u akustičkim tehnologijama. Vizualizacija zvučnog polja. Sinteza akustičkog signala.

Opće kompetencije

Ovladavanje modernom teorijom procesiranja akustičkog signala i njene primjene, pri analizi i sintezi, s obzirom na parametre obrade u komunikacijskim sustavima.

Ishodi učenja

 1. analizirati različite tipove akustičkih signala
 2. analizirati elektroakustički sustav pomoću ulazne i izlazne audioinformacije
 3. primijeniti različite filtre i tehnike filtriranja
 4. primijeniti koherenciju signala
 5. primijeniti funkcije frekvencijskog odziva
 6. analizirati utjecaj parametara prostora na impulsni odziv u akustičkim tehnologijama
 7. opisati vizualizaciju zvučnog polja
 8. ocijeniti sintezu akustičkog signala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju u 2 ciklusa, s tjednim opterećenjem od 2 sata. Nakon svakog ciklusa provodi se provjera znanja.

Provjere znanja

Kontinuirana provjera znanja se provodi putem međuispita i završnog ispita. Provjera znanja na ispitnim rokovima se provodi prema rasporedu.

Laboratorijske vježbe

Predviđene su tri laboratorijske vježbe, koje se boduju, i odvijaju se pod nadzorom asistenta.

Pokusi na predavanjima

Demonstracija nekih pojava koje se obrađuju na predavanju

Demonstracijske vježbe

Složenije pokazne vježbe s prikazom pojava koje se obrađuju na predavanju

Konzultacije

Konzultacije se odvijaju prema dogovoru s nastavnikom

Seminari

Samostalna obrada odabrane teme iz područja koje se obraćuje na predmetu

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Seminar/Projekt 0 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Teorija frekvencijske analize 1. dio
 3. Teorija frekvencijske analize 2. dio
 4. Teorija frekvencijske analize 3. dio
 5. Generiranje i analiza složenog signala
 6. Filtarska analiza
 7. Dvokanalna analiza
 8. Međuispit
 9. Kepstar
 10. Mjerenje na četveropolima
 11. Vizualizacija zvučnog polja
 12. Sinteza akustičkog signala
 13. Prijenosne funkcije prostorije i akustička virtualizacija
 14. Akustička mjerenja prostora
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektronika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

R. B. Randall (1987.), Frequency analysis, Bruel & Kjaer
M. Kahrs, Karlheinz Brandenburg (1998.), Applications of digital signal processing to audio and acoustics M. Kahrs, Kluwer Academic Publiser
S. V. Vashegi (2008.), Advanced digital signal processing and noise reduction, John Wiley & Sons Ltd
G. Longo, B. Picinbono (1989.), Time and frequency representation of signals and systems, Springer Verlag
Jens Trampe Broch (1981.), Principles of Analog and Digital Frequency Analysis, Tapir

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 91822
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
6 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
74 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan