Analiza rizika

Opis predmeta

Definicije rizika. Sadržaj analize rizika. Procjena rizika. Identifikacija opasnosti. Procjena vjerojatnosti. Procjena izloženosti. Procjena posljedica. Karakterizacija rizika. Analiza osjetljivosti. Analiza neodređenosti. Upravljanje rizicima. Analiza rizika i troškova. Optimiranje rizika. Odlučivanje o mjerama za redukciju rizika. Životni ciklus odluke. Komuniciranje o rizicima. Kriteriji prihvatljivosti. Percepcija rizika. Rizik i sigurnost. Rizik i zaštita okoliša. Tehnološki rizici.

Studijski programi

Izvedba

ID 154689
6 ECTS