Analogna i mješovita obrada signala

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Spektri realnih i kauzalnih signala; idealni prijenos signala; linearna i nelinearna izobličenja; pojačala sa strujnom povratnom vezom, strminska operacijska pojačala; sustavi za transformaciju signala i impedancije, simulacije induktiviteta; nelinearni sklopovi, komparatori, limiteri, nelinearna povratna veza; filtri; klasifikacija filtara; karakteristike amplitude, faze i grupnog kašnjenja; prijenosne funkcije; aproksimacije: Butterworth, Čebišev, Cauer, linearna faza i grupno kašnjenje; pasivni filtri; aktivni RC filtri; filtri visokog reda; osjetljivosti; selektivna i usklađena pojačala; analogne sklopke i multiplekseri, modeli, pogreške, preslušavanje; SC sustavi za obradu signala, primjena u filtrima, pretvornicima, modulatorima; PLL; AD i DA pretvorba, sigma-delta pretvornici; VLSI sklopovi za obradu signala; programi za analizu i projektiranje.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
(2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojam mješovite obrade signala i dati primjere sustava s mješovitom obradom signala
 2. Identificirati statičke i dinamičke nesavršenosti operacijskih pojačala
 3. Analizirati i realizirati linearne i nelinearne sklopove s operacijskim pojačalima
 4. Definirati prijenosna svojstva filtarskih sklopova prema zadanim specifikacijama.
 5. Dizajnirati i ostvariti pasivne ili aktivne električne filtre.
 6. Primijeniti optimalne komponente i konfiguracije u realizaciji sklopova za obradu signala.
 7. Koristiti SC komponente u distretnoj i analognoj obradi signala.
 8. Primijeniti CAD i CAA programe u postupku realizacije sklopova.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati u trajanju od 4 sata tjedno u učionici.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe će se održavati u sklopu predavanja u trajanju od 1 sata tjedno u učionici.

Samostalni zadaci

Studenti rješavaju 1 domaću zadaću u sklopu samostalnog rada.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe će se održavati u dva ciklusa u trajanju od 4 sata po ciklusu u laboratoriju na Zavodu

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 10 % 50 % 10 %
Domaće zadaće 50 % 10 % 50 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 20 %
Napomena / komentar

Za polaganje predmeta potrebno je: • Ostvariti minimalno 50% bodova na pismenim provjerama znanja (na MI i ZI zajedno) • Odraditi sve Laboratorijske vježbe i na njima ostvariti minimalno 50% bodova • Ostvariti minimalno 50% bodova na Domaćoj Zadaći • Ostvariti minimalno ocijenu dovoljan (2) na Usmenom ispitu

Tjedni plan nastave

 1. Spektri realnih i kauzalnih signala, Idealni prijenos signala. linearna i nelinearna distorzija
 2. Klasifikacija, Prijenosne funkcije, Amplitudno- i fazno-frekvencijska karakteristika. grupno vrjieme kašnjenja, Filtarske aproksimacije
 3. Pasivni RC i RLC filtri, Aktivni RC filtri, Sinteza električnih filtara
 4. Dijagrami toka signala, Memristori, Fltri u elektroenergetskom sustavu
 5. Fitri sa strminskim pojačalima, Fitri s aktivnim elementima sa strujnom povratnom vezom, Balansirani filtri, Filtri visokog reda
 6. Krugovi za transformaciju signala i impedancija, Simulacija induktiviteta, Kompleksni filtri, Višefazni filtri
 7. Električni fitri s preklapanim kapacitetima, Pretvornici s preklapanim kapacitetima, Modulatori s preklapanim kapacitetima
 8. Međuispit
 9. Analogne sklopke. injekcija naboja, Sklopovi za uzimanje i zadržavanje uzoraka
 10. Nelinearni električni krugovi. uspoređivači. ograničivači nivoa signala, Nelinearna povratna veza
 11. Napredne topologije DA i AD pretvornika
 12. Napredne topologije DA i AD pretvornika
 13. Napredne topologije DA i AD pretvornika
 14. Sustavi za prikupljanje podataka
 15. Završni ispit

Literatura

(.), G. S. Moschytz. Analog Circuit Theory and Filter Design in the Digital World - With an Introduction to the Morphological Method for Creative Solutions and Design, Springer Nature Switzerland AG 2019, ISBN 978-3-030-00095-0,
(.), R. Schaumann, M. E. Van Valkenburg, Design of Analog Filters, Oxford Univ Press 2001.,
(.), D. Meador Delmar. Analog Signal Processing, Thomson Learning 2002.,
(.), E. S. Sinencio, A. G. Andreu. Low Voltage, Low Power Integrated Circuits and Systems, IEEE Press 1998.,
(.), S. Franco. Design With Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits, McGraw Hill 2002.,
(.), 1. R. Pallas-Areny, J. G. Webster. Analog Signal Processing, Wiley Interscience 1999.,
(.), 2. Ron Mancini, Op Amps For Everyone – Design Reference, Texas Instruments, August 2002.,
(.), 3. Neven Mijat, Električni filtri, FER Zagreb, 2001.,

Za studente

Izvedba

ID 222460
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
12 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan