Alarmni sustavi

Opis predmeta

Pregled izvora i vrsta opasnosti. Procjena stupnja ugroženosti. Vrste i organizacija zaštite. Protuprovalni zaštitno alarmni sustavi. Sustavi kontrole ulaska. Principi projektiranja i postavljanja instalacija. Uloga televizije zatvorenog kruga i zaštitne rasvjete. Vatrodojavni sustavi i detekcija i dojava ostalih opasnih pojava. S-uređaji. Norme i pravilnici.

Opće kompetencije

Identificiranje izvora i vrsta opasnosti. Osnovna znanja o načinima projektiranja protuprovalnih i vatrodojavnih sustava te sustava kontrole ulaza. Osnovna znanja o važećim normama. Praktična znanja o izvedbi alarmnih sustava.

Ishodi učenja

 1. opisati postupak projektiranja sustava zaštite
 2. prepoznati elemente alarmnih i protupožarnih sustava
 3. objasniti djelovanje alarmnih sustava
 4. upotrijebiti elemente protuprovalnih sustava
 5. analizirati sustav zaštite
 6. prikazati sustav zaštite objekta pomoću dijagrama
 7. kreirati sustav zaštite
 8. procijeniti stupanj ugroženosti objekta

Oblici nastave

Predavanja

Jedno predavanje od dva sata tjedno

Provjere znanja

Test laboratorijskih vježbi Međuispit Pismeni završni ispti Usmeni završni ispit

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe se sastoje od 5 vježbi. Svaka vježba nosi 3 boda iz rada na vježbi i iz pisanog izvještaja sa vježbe

Konzultacije

Nakon svakog predavanja

Stručni posjeti

Posjet tvrtci za projektiranje i izvođenje alarmnih sustava

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 0 % 5 %
Domaće zadaće 50 % 15 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 50 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

Za izlazak na završni ispit potrebno je završiti sve laboratorijske vježbe i predati sve domaće zadaće.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodna razmatranja o predmetu: pregled nastavnih cjelina, organizacija provedbe nastave i ispita Izvori i vrste opasnosti
 2. Kvalitativna prosudba stupnja ugroženosti
 3. Numerička prosudba vjerojatnosti prekida napada
 4. Načini i vrste zaštite
 5. Protuprovalni alarmni sustavi Vanjski protuprovalni senzori.
 6. Unutarnji senzori protuprovalnih sustava
 7. Videonadzor i televizija zatvorenog kruga
 8. Međuispit
 9. Sustavi kontrole ulaska
 10. Vatrodojavni sustavi. Senzori vatre i dima.
 11. Analiza sustava zaštite primjenom metoda zasnovanim na ASD dijagramima
 12. Dojavni i nadzorni centri
 13. Protueksplozivna zaštita i Ex uređaji
 14. Norme i pravilnici
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

L. Fennelly (2004.), Handbook of Loss Prevention and crime Prevention L. J. Fennelly Butterworth, Boston 1989, Elsevier Inc
J. Cieszynski (2007.), The principles and Practice of Closed Circuit Television H. Constant, P. Turnbull Paramount Publ. Ltd. Hertfordshire 1994, Elsevier
M. L. Garcia (2008.), The Design and Evaluation of Physical Protection systems, Butterworth-Heinemann
Jane I. Lataille (2003.), Fire Protection Engineering in Building Design (Plant Engineering), Elsevier Science
Thomas Norman (2007.), Integrated security system design, Butterworth-Heinemann

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 34320
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan