Akustika prostora

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Akustika prostora bavi se zvukom u zatvorenim prostorima, pri čemu je osnovna ideja i svrha cijelog ovog područja akustike postići optimalne akustičke uvjete u nekom zatvorenom prostoru ovisno o njegovoj veličini i namjeni. Područje primjene proteže se na vrlo široki raspon zatvorenih prostora, od specijaliziranih prostora kao što su koncertne dvorane, prostorije za probe, glazbene vježbaonice, studiji i režije do prostorija univerzalnije namjene kao što su učionice, predavaonice, sakralni objekti, višenamjenske dvorane, prostori bolnica te mnogi drugi javni i privatni prostori. Na samom početku dane su osnovne fizikalne postavke vezane uz širenje i ponašanje zvuka u zatvorenom prostoru te se razmatra utjecaj njegovog oblika i veličine na akustičke osobine prostora. Obrađuju se načini mjerenja i objektivne ocjene akustičke kvalitete prostora, kao i subjektivni načini ocjenjivanja akustičke kvalitete te se definiraju odgovarajući objektivni i subjektivni parametri koji se pritom koriste. Razmatraju se temeljne postavke procesa dizajna, odnosno projektiranja akustike prostora, kako onih koji još nisu izgrađeni, tako i onih postojećih kojima je potrebna akustička obrada te se definiraju relevantni kriteriji i zahtjevi koji se pritom koriste kao vodilja. Posebno poglavlje posvećeno je akustici malih prostora sa svim njihovim posebnostima. Prikazani su i temeljni principi apsorpcije, difuzije i refleksije zvuka te odgovarajući akustički elementi i konstrukcije koje posjeduju jedno od ovih svojstava, kao i temeljni izračuni potrebni za dizajn akustičkih elemenata. Obrađuju se metode proračuna osnovnih akustičkih parametara prostora, kao i simulacija akustičkih svojstava prostora uz pomoć računala. Posljednji dio predmeta posvećen je auralizaciji kao postupku kojim se audiosignal koji sadrži uzorak zvuka (govora, glazbe, itd.) obrađuje i reproducira onakvim kako bi zvučao u projektiranom prostoru.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
(1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. procijeniti akustičke osobine prostora
 2. kreirati rješenje akustičke obrade
 3. odabrati prikladne elemente akustičke obrade
 4. dizajnirati akustičke elemente
 5. primijeniti stečeno znanje na proračun vremena odjeka, razumljivosti govora i jasnoće glazbe u prostoru za publiku
 6. povezati akustičke zahtjeve u projektni zadatak
 7. procijeniti kritične akustičke parametre obzirom na namjenu prostora

Oblici nastave

Predavanja

Obrađuju se teorijske postavke vezane uz gradivo predmeta. Teorijski dio dopunjava se demonstracijama, kada je to moguće.

Auditorne vježbe

Rješavaju se računski zadaci iz područja predmeta na temelju savladanih teorijskih postavki.

Samostalni zadaci

Studenti tijekom semestra pišu seminarski rad na temu po izboru iz područja predmeta. Kao završni projekt, studenti dizajniraju akustiku nekog prostora po izboru pomoću programa za izračune akustike prostora, poštujući pritom sve zahtjeve i smjernice s obzirom na veličinu i namjenu izabranog prostora.

Laboratorij

Studentima je omogućeno upoznavanje s tehnikama mjerenja, vrednovanja i projektiranja akustike prostora te njihova primjena kroz rad u malim grupama.

Tjedni plan nastave

 1. Helmhotzova jednadžba
 2. Akustička impedancija
 3. Oblik prostorije. volumen prostorije
 4. Prirodne frekvencije prostora. stojni valovi
 5. Objektivni akustički parametri prostora, Subjektivni akustički parametri prostora
 6. Optimalne i suboptimalne vrijednosti akustičkih parametara
 7. Elementi promjenjive akustike
 8. Međuispit
 9. Gluhe komore, Odječne komore, Druga ispitna mjesta
 10. Akustička mjerenja prostora, In-situ mjerenja
 11. Višenamjenski prostori. podešavanje uporabe prostora
 12. Geometrijska akustika, Metode virtualnog izvora, Metode praćenja zraka
 13. Hibridne i druge metode, Numerički modeli prostora, Proces auralizacije. binauralni i impulsni odziv B-formata
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Literatura

Heinrich Kuttruff (2017.), Room Acoustics (Sixth Edition), Taylor & Francis Group
Marshall Long (2014.), Architectural Acoustics (2nd Edition), Elsevier
M. David Egan (2007.), Architectural Acoustics, J. Ross Publishing

Za studente

Izvedba

ID 222437
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan