Akustika prostora

Opis predmeta

Širenje zvuka u zatvorenom prostoru. Utjecaj oblika i volumena na akustičke osobine prostora. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. Metode vrednovanja akustičke kvalitete prostora. Akustički elementi: apsorberi, difuzori i reflektori zvuka. Proračun akustičkih elemenata. Proračun osnovnih akustičkih parametara prostora. Simulacija akustičkih svojstava prostora pomoću računala. Akustički zahtjevi za tipične prostore (predavaonice, kazališta, koncertne dvorane, višenamjenske dvorane). Mjerenje objektivnih parametara akustičke kvalitete prostora. Ispitivanje subjektivnih parametara akustičke kvalitete prostora. Auralizacija.

Ishodi učenja

 1. procijeniti akustičke osobine prostora
 2. kreirati rješenje akustičke obrade
 3. odabrati prikladne elemente akustičke obrade
 4. dizajnirati akustičke elemente
 5. primijeniti stečeno znanje na proračun vremena odjeka, razumljivosti govora i jasnoće glazbe u prostoru za publiku
 6. povezati akustičke zahtjeve u projektni zadatak
 7. procijeniti kritične akustičke parametre obzirom na namjenu prostora

Oblici nastave

Predavanja

Obrađuju se teorijske postavke vezane uz gradivo predmeta. Teorijski dio dopunjava se demonstracijama, kada je to moguće.

Auditorne vježbe

Rješavaju se računski zadaci iz područja predmeta na temelju savladanih teorijskih postavki.

Samostalni zadaci

Studenti tijekom semestra pišu seminarski rad na temu po izboru iz područja predmeta. Kao završni projekt, studenti dizajniraju akustiku nekog prostora po izboru pomoću programa za izračune akustike prostora, poštujući pritom sve zahtjeve i smjernice s obzirom na veličinu i namjenu izabranog prostora.

Laboratorij

Studentima je omogućeno upoznavanje s tehnikama mjerenja, vrednovanja i projektiranja akustike prostora te njihova primjena kroz rad u malim grupama.

Tjedni plan nastave

 1. Helmhotzova jednadžba
 2. Akustička impedancija
 3. Oblik prostorije. volumen prostorije
 4. Prirodne frekvencije prostora. stojni valovi
 5. Objektivni akustički parametri prostora, Subjektivni akustički parametri prostora
 6. Optimalne i suboptimalne vrijednosti akustičkih parametara
 7. Elementi promjenjive akustike
 8. Međuispit
 9. Gluhe komore, Odječne komore, Druga ispitna mjesta
 10. Akustička mjerenja prostora, In-situ mjerenja
 11. Višenamjenski prostori. podešavanje uporabe prostora
 12. Geometrijska akustika, Metode virtualnog izvora, Metode praćenja zraka
 13. Hibridne i druge metode, Numerički modeli prostora, Proces auralizacije. binauralni i impulsni odziv B-formata
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
(1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Heinrich Kuttruff (2017.), Room Acoustics (Sixth Edition), Taylor & Francis Group
Marshall Long (2014.), Architectural Acoustics (2nd Edition), Elsevier
M. David Egan (2007.), Architectural Acoustics, J. Ross Publishing

Za studente

Izvedba

ID 222437
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan