Akustika prostora

Opis predmeta

Širenje zvuka u prostoru. Utjecaj oblika i volumena na akustičke osobine prostora. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. Metode vrednovanja akustičke kvalitete prostora. Akustički elementi: apsorberi, difuzori i reflektori zvuka. Proračun akustičkih elemenata. Proračun osnovnih akustičkih parametara prostora. Simulacija akustičkih svojstava prostora pomoću računala. Akustički zahtjevi za tipične prostore (predavaonice, kazališta, koncertne dvorane, višenamjenske dvorane). Mjerenje objektivnih parametara akustičke kvalitete prostora. Ispitivanje subjektivnih parametara akustičke kvalitete prostora. Korelacija objektivnih i subjektivnih parametara akustičke kvalitete prostora.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje pojava koje prate zvuk u prostoru. Studenti dobivaju neophodna znanja potrebna za definiranje akustičkih zahtjeva pojedinih prostora te njihovu akustičku obradu.

Ishodi učenja

 1. procijeniti akustičke osobine prostora.
 2. kreirati rješenje akustičke obrade.
 3. odabrati elemente akustičke obrade.
 4. dizajnirati akustičke elemente.
 5. primijeniti stečeno znanje na proračun vremena odjeka, razumljivosti govora i jasnoće galzbe u prostoru za publiku.
 6. povezati akustičke zahtjeve u projektni zadatak
 7. procijeniti kritične akustičke parametre obzirom na namjenu prostora

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja jednom tjedno u trajanju 90 min

Auditorne vježbe

Audiotorne vježbe su vezane uz cjeline 6, 7, 10 i 11.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe se izvode u 6 ciklusa po 90 minuta.

Stjecanje vještina

Grupe od 2 studenta samostalno izrađuju i prezentiraju projekt akustičke obrade zadanog prostora.

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 55 %

Tjedni plan nastave

 1. Širenje zvuka u prostoru.
 2. Utjecaj oblika i volumena na akustičke osobine prostora.
 3. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora.
 4. Metode vrednovanja akustičke kvalitete prostora.
 5. Akustički elementi: apsorberi, difuzori i reflektori zvuka.
 6. Proračun akustičkih elemenata.
 7. Proračun osnovnih akustičkih parametara prostora. Simulacija akustičkih svojstava prostora pomoću računala.
 8. Međuispit
 9. Akustički zahtjevi za tipične prostore (predavaonice, kazališta, koncertne dvorane, višenamjenske dvorane).
 10. Projektiranje prostora za govor.
 11. Projektiranje prostora za glazbu. Projektiranje višenamjenskih prostora.
 12. Određivanje subjektivnih parametara akustičke kvalitete prostora.
 13. Mjerenje objektivnih parametara akustičke kvalitete prostora.
 14. Korelacija objektivnih i subjektivnih parametara akustičke kvalitete prostora.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektronika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

H. Kuttruff (2009.), Room Acoustics, 5 edititon, Spon Press
M.D. Egan (2007.), Architectural Acoustics, J. Ross Publishing
M. Long (2005.), Architectural Acoustics (Applications of Modern Acoustics), Academic Press

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 86444
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
8 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan