Analogni integrirani sklopovi

Ishodi učenja

 1. Objasniti rad osnovnih gradivih blokova integriranih sklopova
 2. Analizirati i projektirati jednostupanjska i višestupanjska operacijska pojačala
 3. Objasniti značajne konfiguracije operacijskih pojačala i njihove karakteristike
 4. Objasniti istosmjerne, izmjenične i tranzijentne karakteristike operacijskih pojačala
 5. Analizirati stabilnost i izvesti kompenzaciju operacijskih pojačala
 6. Objasniti napon pomaka i utjecaj neusklađenosti u integriranim sklopvima i izračunati doprinose pojedinih mehanizama na neusklađenost
 7. Analizirati i projektirati potpuno diferencijska pojačala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Samostalni zadaci kroz seminar

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 12 %
Seminar/Projekt 0 % 8 % 0 % 8 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %
Napomena / komentar

Prije završnog ispita sudenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Analogna elektronika. primjene. izazovi. usporedba s digitalnom elektronikom. Struktura NMOS i PMOS tranzistora. strujno-naponske karakteristike. dinamički parametri za mali signal.
 2. Nadomjesni sklop MOS tranzistora za mali signal. Usporedba MOS i bipolarnog tranzistora.
 3. Šum u otpornicima. diodama. MOS i bipolarnim tranzistorima. Faktor šuma pojačala. Neusklađenost karakteristika elemenata. određivanje iznosa i dimenzija elemenata. Izobličenja.
 4. Sklopovi za napajanje pojačala. određivanje dimenzija tranzistora.
 5. Analiza pojačala za mali signal. pojačanje. širina frekvencijskog pojasa.
 6. Pravila za dizajn pojačala. odabir dimenzija tranzistora. specifikacije. ograničenja.
 7. Osnovne konfiguracije jednostupanjskih pojačala. kaskodno pojačalo. Osnovne konfiguracije dvostupanjskih operacijskih pojačala.
 8. Međuispit.
 9. Analiza stabilnosti pojačala. dominantni i ne-dominantni polovi. nule. Pravila projektiranja za maksimalni produkt pojačanja i širine frekvencijskog pojasa.
 10. Trostupanjska pojačala i pravila projektiranja. Simetrično operacijsko pojačalo.
 11. Preklopljena kaskoda. Potpuno diferencijsko pojačalo.
 12. Potpuno diferencijsko pojačalo.
 13. Pojačala s velikim hodom ulaznog i izlaznog napona. rail-to-rail pojačala.
 14. Pojačala s velikim hodom ulaznog i izlaznog napona. rail-to-rail pojačala.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Elektronika (profil)
Obavezni predmet smjera (2. semestar)

Literatura

(.), Willy M. Sansen, Analog Design Essentials, Springer, 2006.,
(.), R. Jacob Baker, CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, 3rd Edition, IEEE Press, 2010.,
(.), R. Jacob Baker, CMOS Mixed-Signal Circuit Design, 2nd Edition, IEEE Press, 2002.,

Izvedba

ID 183486
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan