Analogni integrirani sklopovi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Uvod. Osnovna pravila projektiranja integriranih sklopova. Osnovni spojevi pojačala. Stabilnost operacijskih pojačala i postupci kompenzacije. Projektiranje jednostupanjskog i višestupanjskog operacijskog pojačala. Važne konfiguracije operacijskih pojačala. Potpuno diferencijsko pojačalo.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti rad osnovnih gradivih blokova integriranih sklopova
 2. Analizirati i projektirati jednostupanjska i višestupanjska operacijska pojačala
 3. Objasniti značajne konfiguracije operacijskih pojačala i njihove karakteristike
 4. Objasniti istosmjerne, izmjenične i tranzijentne karakteristike operacijskih pojačala
 5. Analizirati stabilnost i izvesti kompenzaciju operacijskih pojačala
 6. Objasniti napon pomaka i utjecaj neusklađenosti u integriranim sklopvima i izračunati doprinose pojedinih mehanizama na neusklađenost
 7. Analizirati i projektirati potpuno diferencijska pojačala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Samostalni zadaci kroz seminar

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 12 %
Seminar/Projekt 0 % 8 % 0 % 8 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %
Napomena / komentar

Prije završnog ispita sudenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Analogna elektronika. primjene. izazovi. usporedba s digitalnom elektronikom, Struktura NMOS i PMOS tranzistora. strujno-naponske karakteristike. dinamički parametri za mali signal
 2. Nadomjesni sklop MOS tranzistora za mali signal, Usporedba MOS i bipolarnog tranzistora
 3. Šum u otpornicima. diodama. MOS i bipolarnim tranzistorima, Faktor šuma pojačala, Neusklađenost karakteristika elemenata. određivanje iznosa i dimenzija elemenata, Izobličenja
 4. Sklopovi za napajanje pojačala. određivanje dimenzija tranzistora
 5. Analiza pojačala za mali signal. pojačanje. širina frekvencijskog pojasa
 6. Pravila za dizajn pojačala. odabir dimenzija tranzistora. specifikacije. ograničenja
 7. Osnovne konfiguracije jednostupanjskih pojačala. kaskodno pojačalo, Osnovne konfiguracije dvostupanjskih operacijskih pojačala
 8. Međuispit
 9. Analiza stabilnosti pojačala. dominantni i ne-dominantni polovi. nule, Pravila projektiranja za maksimalni produkt pojačanja i širine frekvencijskog pojasa
 10. Trostupanjska pojačala i pravila projektiranja, Simetrično operacijsko pojačalo
 11. Preklopljena kaskoda, Potpuno diferencijsko pojačalo
 12. Potpuno diferencijsko pojačalo
 13. Pojačala s velikim hodom ulaznog i izlaznog napona. rail-to-rail pojačala
 14. Pojačala s velikim hodom ulaznog i izlaznog napona. rail-to-rail pojačala
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Willy M. Sansen, Analog Design Essentials, Springer, 2006.,
(.), R. Jacob Baker, CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, 3rd Edition, IEEE Press, 2010.,
(.), R. Jacob Baker, CMOS Mixed-Signal Circuit Design, 2nd Edition, IEEE Press, 2002.,

Za studente

Izvedba

ID 183486
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan