Analiza elektroenergetskog sustava

Opis predmeta

Općenito o analizi elektroenergetskih sustava. Jednadžbe mreže. Matematički modeli elementa mreže: elektrane i generatori, transformatori, vodovi, prigušnice, sinkroni kompenzatori i kondenzatorske baterije. Matrica admitancije čvorišta. Matrica impedancije čvorišta. Matematički postupci za proračun tokova smaga. Gaussov i Gauss-Seidelov postupak, Newton-Raphsonov osnovni i brzi razdvojeni postupak. Numeričko rješavanje uz korištenje svojstava rijetkih matrica. Pojednostavljeni modeli za rješavanje tokova snaga. Istosmjerni model. Trofazni tokovi snaga. Proračun kratkog spoja (simetrični i nesimetrični kratki spoj).

Opće kompetencije

Studenti će steći znanja o modeliranju i analizi elektroenergetskog sustava.

Ishodi učenja

 1. opisati postupak određivanja vektora stanja elektroenergetskog sustava
 2. objasniti matematičke postupke proračuna tokova snaga i kratkog spoja
 3. izračunati vektor stanja elektroenergetskog sustava
 4. analizirati električne prilike u elektroenergetskom sustavu
 5. planirati pogon elektroenergetskog sustava
 6. procijeniti stanje sigurnosti elektroenergetskog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta. Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od sedam tjedna nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se izvodi kroz ukupno 13 tjedana s tjednim opterećenjem od ukupno 4 sata, od čega su 3 sata predavanja te 1 sat auditornih vježbi.

Provjere znanja

međuispit, zavšni ispit i usmeni ispit

Auditorne vježbe

2 sata tjedno. Vježbe prate predavanja s praktičnim i numeričkim primjerima. Naglasak je na primjeni proračuna.

Laboratorijske vježbe

6 laboratorijskih vježbi

Demonstracijske vježbe

prikaz programa za proračun tokova snaga

Konzultacije

Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.

Konstrukcijske vježbe

samostalna izrada proračuna tokova snaga i proračuna tokova snaga na modelu mreže

Ostalo

domaće zadaće

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 34 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 34 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Općenito o analizi elektroenergetskih sustava.
 2. Jednadžbe mreže.
 3. Matematički modeli elementa mreže: elektrane i generatori.
 4. Matematički modeli elementa mreže: transformatori i vodovi.
 5. Matematički modeli elementa mreže: prigušnice, sinkroni kompenzatori i kondenzatorske baterije.
 6. Matrica admitancije čvorišta.
 7. Matrica impedancije čvorišta.
 8. Matematički postupci za proračun tokova snaga.
 9. Gaussov i Gauss-Seidelov postupak.
 10. Newton-Raphsonov osnovni i brzi razdvojeni postupak.
 11. Numeričko rješavanje uz korištenje svojstava rijetkih matrica.
 12. Pojednostavljeni modeli za rješavanje tokova snaga.
 13. Istosmjerni model.
 14. Trofazni tokovi snaga.
 15. Proračun kratkog spoja (simetrični i nesimetrični kratki spoj).

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)

Literatura

Glenn W. Stagg, Ahmed H. El-Abiad (1968.), Computer methods in power system analysis, McGraw-Hill
Joseph J. Grainger, William D. Stevenson (1994.), Power System Analysis, McGraw-Hill Education
Jos Arrillaga, C. P. Arnold (1990.), Computer Analysis of Power Systems, Wiley
Atif S. Debs (1988.), Modern Power System Control and Operation, Springer

Predavanja

Auditorne vježbe

Izvedba

ID 127564
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
30 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan