Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi

Ishodi učenja

 1. Prepoznati ograničenja u radu analognih i integriranih sklopova mješovitog signala
 2. Analizirati električke karakteristike analognih integriranih sklopova
 3. Dizajnirati jednostupanjska operacijska pojačala s obzirom na osnovne karakteristike
 4. Objasniti princip rada sklopova s preklapajućim kapacitetima
 5. Objasniti osnovne arhitekture AD i DA pretvornika
 6. Analizirati osnovne gradive blokove AD i DA pretvornika
 7. Koristiti alate za projektiranje integriranih sklopova
 8. Opisati aspekte projektiranja integriranih sklopova na razini sustava

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Analogni i digitalni sklopovi. sklopovi mješovitog signala, Izazovi u projektiranju, Šum. projektiranje za nizak šum
 2. Šum. projektiranje za nizak šum, Izobličenje signala. analiza. pravila projektiranja
 3. Neusklađenost karakteristika komponenata. uzroci neusklađenosti. smanjenje utjecaja neusklađenosti na karakteristike sklopova, Digitalni sklopovi kao izvor smetnji
 4. Dvostupanjski komparatori, Komparatori s histerezom, Komparatori velike brzine rada
 5. Potpuno diferencijska pojačala
 6. Potpuno diferencijska pojačala, Pojačala klase AB
 7. Integrirana pojačala s povratnom vezom, Strujna pojačala
 8. Međuispit
 9. Analogne sklopke. injekcija naboja, Sklopovi za uzimanje i zadržavanje uzoraka
 10. Sklopovi za uzimanje i zadržavanje uzoraka
 11. Pojačala, Uklanjanje napona pomaka
 12. Karakteristike analogno-digitalnih (AD) i digitalno-analognih (DA) pretvornika, Sklopovski blokovi AD i DA pretvornika (sklopke. komparatori. nizovi otpornika. nizovi kondenzatora)
 13. Osnovne arhitekture AD pretvornika, Osnovne arhitekture DA pretvornika
 14. Filtriranje napona napajanja. zaštita od elektrostatskog izboja, Prospajanje i zaštita osjetljivih signala. potiskivanje zajedničkog signala, Utjecaj temperature. položaja i orjentacije elemenata na čipu. pakiranje čipova
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
(1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), Behzad Razavi (2000.), Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw-Hill,
(.), P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, R. Meyer (2009.), Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Wiley,

Za studente

Izvedba

ID 222461
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
6 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe