Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi

Opis predmeta

Uvod. Osnovna pravila projektiranja integriranih sklopova. Osnovni spojevi pojačala. Stabilnost operacijskih pojačala i postupci kompenzacije. Projektiranje jednostupanjskog i višestupanjskog operacijskog pojačala. Važne konfiguracije operacijskih pojačala. Potpuno diferencijsko pojačalo. Gradivi blokovi analogno-digitalnih i digitalno-analognih (AD/DA) pretvornika. Izvedbe AD/DA pretvornika.

Opće kompetencije

Razumijevanje postupaka i pravila projektiranja analognih integriranih sklopova te analogno-digitalnih pretvornika. Razumijevanje pravila dimenzioniranja parametara tranzistora i cijene koja se zbog odabranih dimenzija tranzistora plaća kroz površinu čipa, potrošnju, brzinu rada te ostale značajke integriranog sklopa.

Ishodi učenja

 1. Objasniti rad osnovnih gradivih blokova integriranih sklopova.
 2. Analizirati i projektirati jednostupanjska i višestupanjska operacijska pojačala.
 3. Objasniti značajne konfiguracije operacijskih pojačala i njihove karakteristike.
 4. Objasniti istosmjerne, izmjenične i tranzijentne karakteristike operacijskih pojačala.
 5. Objasniti napona pomaka i utjecaj neusklađenosti u integriranim sklopvima i izračunaj doprinose pojedinih mehanizama na neusklađenost.
 6. Analizirati i projektirati osnovne AD/DA pretvornike.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit

Laboratorijske vježbe

Labs

Konzultacije

Konzultacije

Seminari

Projektiranje elektroničkog sklopa u Cadence simulacijskom okruženju.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 20 % 10 % 20 % 10 %
Seminar/Projekt 20 % 20 % 20 % 20 %
Međuispit: Pismeni 20 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 20 % 35 %
Ispit: Usmeni 35 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod.
 2. Osnovna pravila projektiranja integriranih sklopova.
 3. Osnovni spojevi pojačala i karakteristike.
 4. Diferencijsko pojačalo u MOS integriranoj tehnici.
 5. Stabilnost operacijskih pojačala i postupci kompenzacije.
 6. Projektiranje jednostupanjskog operacijskog pojačala.
 7. Projektiranje višestupanjskog operacijskog pojačala.
 8. Važne konfiguracije operacijskih pojačala - simetrično operacijsko pojačalo.
 9. Simetrično operacijsko pojačalo s kaskodom. Potpuno diferencijsko operacijsko pojačalo.
 10. Različite izvedbe potpuno diferencijskog operacijskog pojačala.
 11. Hod ulaznog napona, hod izlaznog napona, brzina promjene izlaznog napona.
 12. Napon pomaka i utjecaj tehnološke neusklađenosti.
 13. Gradivi blokovi analogno-digitalnih i digitalno-analognih (AD/DA) pretvornika.
 14. Izvedbe i karakteristike AD/DA pretvornika.
 15. Pregled ostalih važnih sklopova i sažetak.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektronika - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Literatura

Willy M. Sansen (2006.), Analog Design Essentials, Springer
R. Jacob Baker (2010.), CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, 3rd Edition, IEEE Press
R. Jacob Baker (2002.), CMOS Mixed-Signal Circuit Design, 2nd Edition, IEEE Press

Laboratorijske vježbe

Dr. sc.
Josip Bačmaga

Za studente

Izvedba

ID 91826
  Zimski semestar
4 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan