Telekomunikacije

Andrej Galoić, mag. ing.

E-mail: andrej.galoic@fer.hr

 

Nadimak: -

Hobi: Košarka, nogomet

Moto: Veni, vidi, vici.

Koji će biti tvoji studenti na Elektrijadi:

Marina Jurčević,

Lucija Pralas,

Zvonimir Sabljak.

Kazna: Nadam se da neće biti potrebe za kažnjavanjem.

 

Prvo područje

Analiza signala i sustava:

Spektralna analiza periodičnih i aperiodičnih signala.
Prijenos signala kroz linearne susutave.
Proračun snage i odnos signal/šum za linearne sustave.

Drugo područje

Statistička teorija telekomunikacija:

Slučajna varijabla i funkcije raspodjele i gustoća raspodjele vjerojatnosti (diskretne i kontinuirane).
Neke specifične raspodjele i funkcije gustoće raspodjele vjerojatnosti (binomna, Gaussova, eksponencijalna, Laplaceova, …).
Autokorelacija, kroskorelacija.

Treće područje

          Teorija informacija:

Izvori informacija, entropija izvora (kontinuirani i diskretni).
Statistički model telekomunikacijskog kanala, transformacija.

Četvrto područje

Analogne modulacije:

Amplitudska modulacija.
Frekvencijska i fazna modulacija, te veza među njima.
Impulsne modulacije.
Proračun snage i odnosi signal/šum za navedene modulacije.

Peto područje

          Digitalne telekomunikacije:

PCM (uzorkovanje, kvantizacija, kodiranje, kompresija).
Delta modulacija i njene varijante.
Odnos signal/šum (kvantizirani, granularni).
Prijenos digitalnih signala u osnovnom pojasu frekvencija (ISI, šum, Pe, vd , dijagram oka).
Prijenos digitalnih signala u propusno pojasnom pojasu frekvencija (digitalne modulacije).
Optimizacija prijenosa (T-filtar, korelacijski prijamnik).

 

Studenti: