Fizika

doc. dr. sc. Saša Ilijić

E-mail: sasa.ilijic@fer.hr

 

Hobi: Relativistička dilatacija vremena

Moto: Analitičkim postupkom do pobjede (kalkulator jedino u nuždi)!

Koji će biti tvoji studenti na Elektrijadi: Prva dva ekipna mjesta su naša

Kazna: Trčati kros (nerelativističkom brzinom) ili nastupiti u sportskoj disciplini po vlastitom izboru

 

 

Prvo područje

Kinematika i statika. Newtonovi zakoni. Zakon o održanju količine gibanja. Centrifugalne sile. Mehanički rad.. Kinetička i potencijalna energija. Zakon o održanju mehaničke energije. Snaga. Moment inercije. Rad, kinetička energija i snaga kod rotacijskog gibanja. Moment količine kretanja. Zakon o održanju momenta količine kretanja. Rotacija tijela oko slobodne osi. Newtonov zakon gravitacije. Gravitacijska potencijalna energija.

 

Drugo područje

Harmonička gibanja. Rezonantni krugovi. Valovi. Dopplerov efekt. Fluidi. Strujanja fluida. Stokesov zakon. Toplina i dealni plinovi.

 

Treće područje

Zakoni termodinamike. Carnotov proces. Entropija. Konvekcija topline. Zračenje crnog tijela. Optika. Refleksija svjetlosti. Zrcala. Zakon loma. Interferencija i polarizacija svjetlosti. Bohrov model atoma. Klasični i relativistički pristup u atomskoj fizici. Radioaktivno raspadanje. α, β i γ raspad. Apsorpcija radioaktivnog zračenja. Nuklearna lančana reakcija.

 

Studenti:

Ivan Brezovec

 

Nadimak: Brez, Breza

Kako ćeš si nauditi ako ne osvojiš prvo mjesto?  Počet ću učiti kontinuirano.

U slobodno vrijeme: E-zgrada.

Kako bi postigao mir u svijetu? Nuklearnim oružjem.

Mogu li ribe biti žedne? Da.

 

 

 

Zvonimir Jurelinac

 

Nadimak: Zvone, Jura

Kako ćeš si nauditi ako ne osvojiš prvo mjesto? Drugim ili trećim :)

U slobodno vrijeme:  Knjige

Kako bi postigao mir u svijetu? Kaj se to može? Neznam, pitajte neku Miss Universe.

Mogu li ribe biti žedne? Eh, ta gramatika... ;)

 

Tomislav Petković

 

Nadimak: Petki

Kako ćeš si nauditi ako ne osvojiš prvo mjesto? Pobjednik ne razmišlja o porazu

U slobodno vrijeme: Igram šah

Kako bi postigao mir u svijetu? Legalize it

Mogu li ribe biti žedne? Nije mi to previše bitno :)