PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15; dalje u tekstu: Zakon) Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Fakulteta (http://www.fer.unizg.hr) bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se, prema članku 27. Zakona, ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.


Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije može se podnijeti na propisanom obrascu (DOC, PDF):

  • pisanim putem s naznakom „Zahtjev za dopunu ili ispravak informacijame“ na adresu: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb,
  • elektroničkom poštom na adresu: informiranje @ fer.hr
  • telefaksom na broj: 01/ 617 0007
  • telefonom na broj 01/617-0017, utorkom od 10 do 11 sati
Zahtjev se također može podnijeti elektroničkim putem, popunjavanjem sljedećeg obrasca:
Molimo da popunite provjeru spam poruka tako što ćete prepisati slova ili brojeve sa slike:


Napomena: U skladu s člankom 18. stavkom 5. Zakona, ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Fakultet ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva (članak 19. stavak 2. Zakona) temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 012/2014 i 015/2014).

Repozitorij