Upis u prvu godinu preddiplomskog...

Konačna rang-lista za upis na preddiplomske studijske programe bit će objavljena 16. rujna 2021. godine nakon 16 sati na poveznici www.postani-student.hr.

Jesenski upisni rok za preddiplomske studijske programe koji se izvode na hrvatskom jeziku predviđen je za one kandidate koji iz opravdanih razloga nisu mogli pristupiti ljetnom upisnom roku. Pravo upisa na FER ostvarit će pod uvjetom da ostvare barem onoliko bodova koliko je ostvario kandidat s najmanjim brojem bodova bez prava prednosti, a koji je ostvario pravo upisa na FER u ljetnom upisnom roku.

Pristupnici koji su u jesenskom upisnom roku ostvarili pravo upisa na FER na preddiplomske studijske programe trebaju 20. rujna 2021. godine dovršiti/potvrditi upis putem FER-ove aplikacije za online upis na 1. godinu preddiplomskog studijaUpute za pristup aplikaciji pristupnici će dobiti putem elektroničke pošte na adresu evidentiranu u sustavu Postani student

Dolazak na fakultet radi potvrđivanja upisa nije potreban.

Nakon obavljanja svih koraka navedenih u aplikaciji, pristupnici nam trebaju poštom poslati dva potpisana primjerka ugovora te eventualno dodatne dokumente. To trebaju učiniti najkasnije do uključivo 20. rujna 2021. godine. 

Upis izvan navedenog termina neće biti moguć!

Više informacija nalazi se u nastavku obavijesti.

Udaljeni upisi na 1. godinu preddiplomskog studija započet će 20. rujna 2021. godine do kada će svi maturanti koji su stekli uvjete za upis putem elektroničke pošte navedene u sustavu Postani student dobiti pristupne podatke za FER-ovu aplikaciju za upis i detaljne upute o postupku upisa. Zbog toga je jako važno da provjerite svoju email adresu evidentiranu u sustavu Postani student i po potrebi zamijenite email adresom koju koristite, odnosno koju čitate.

VAŽNO! Upis će biti dovršen tek ako su odrađeni svi navedeni koraci upisa! 

U svrhu dovršenja upisa potrebno je:

I.    U FER-ovoj aplikaciji za upis: 

 • učitati fotografiju osobne iskaznice (samo one strane gdje je fotografija) ili važeće putovnice radi identifikacije,
 • učitati fotografiju i potpis za potrebe izdavanja studentske iskaznice
  Važno: bit će prihvaćene samo fotografije načinjene prema 
  ovim uputama,
 • preuzeti račun za uplatu troška upisnog postupka koji iznosi 500,00 kuna,
 • preuzeti ugovor o studiranju,
 • preuzeti plaćeni odgovor za poštarinu,
 • preuzeti pristupne podatke za Studomat/Webomat i informacijske sustave FER-a.

Kandidati su odgovorni i jamče za točnost podataka koje unose u FER-ovu aplikaciju za upis tijekom upisnog procesa.

Fakultet osobne podatke studenata prikuplja i obrađuje u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), isključivo u svrhe koje su određene propisima radi kojih se podatci prikupljaju. Pravilnici i propisi za reguliranje studija nalaze se na sljedećoj poveznici.

II.    Uplatiti trošak upisnog postupka 

Personalizirani račun za uplatu troška upisnog postupka u iznosu od 500,00 kuna potrebno je preuzeti u FER-ovoj aplikaciji za upis. Rok za uplatu je 20. 9. 2021. godine. Potvrdu o uplati nije potrebno slati jer će uplata unutar 24 sata automatski biti vidljiva u sustavu.

III.    Poštom na adresu FER-a poslati:

 • potpisana dva primjerka ugovora o studiranju.

Uzimat će se u obzir isključivo pošta poslana do uključivo 20. rujna 2021. godine!

U FER-ovoj aplikaciji za upis potrebno je preuzeti jedan od ponuđenih tekstova za plaćeni odgovor za poštarinu (RH, izvan RH) te ga zalijepiti na kuvertu i poslati.   

Tko želi, upisnu dokumentaciju može predati u Pisarnicu Fakulteta 20. rujna 2021. godine od 9 do 14.30 sati. 


Dodatna dokumentacija za neke kategorije kandidata:

Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske trebaju, osim dva potpisana primjerka ugovora o studiranju, poštom dostaviti i rješenje Agencije za odgoj i obrazovanje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije. Ako u trenutku potvrđivanja upisa neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, poslat će potvrdu, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu trebaju predati dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije. Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, potrebno je priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. Tekst izjave za ovjeru kod javnog bilježnika možete preuzeti ovdje.

Pristupnici koji su srednju školu završili u RH prije 2021. godine trebaju, osim dva potpisana primjerka ugovora o studiranju, poštom dostaviti potvrdu o položenoj maturi i potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik ili ovjerenu presliku).

Pristupnici koji su već studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom javnom visokom učilištu u RH trebaju, osim dva potpisana primjerka ugovora o studiranju, poštom dostaviti potvrdu o položenoj maturi i potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik ili ovjerenu presliku) te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija, odnosno potvrdu o završetku studija u slučaju da su završili studij.

Pristupnici u ovoj kategoriji plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 8.400,00 kuna za prvu godinu studija. Račun za uplatu školarine moći će preuzeti u FER-ovoj aplikaciji za upis odmah nakon što Studentska služba zaprimi dokumentaciju poslanu poštom i provede upis. Školarinu je potrebno odmah uplatiti, a najkasnije do početka nastave. Potvrdu o uplati nije potrebno slati jer će uplata unutar 24 sata automatski biti vidljiva u sustavu.   

Pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja (prema "Rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje") te pristupnici s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na "Listi oštećenja organizma - Listi I" (prema Nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom) trebaju, osim dva potpisana primjerka ugovora o studiranju, poštom dostaviti rješenje (izvornik ili ovjerenu presliku) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim dokazuju stupanj tjelesnog oštećenja, odnosno nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kojim dokazuju stupanj težine invaliditeta. Ako su prethodno studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, uz uvjet da prvi put upisuju drugi studij, trebaju obavezno prilikom upisa predati i potvrdu o državnoj maturi i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija, a u svrhu ostvarivanja prava na punu subvenciju troškova prve godine studija.

Pristupnici hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i djeca stopostotnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine, djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. istog Zakona te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalim pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. istoga Zakona osim dva potpisana primjerka ugovora o studiranju, poštom dostaviti potvrdu (izvornik ili ovjerenu presliku) izdanu od strane nadležne institucije kojom potvrđuju navedeni status.

Pristupnici koji nisu državljani Rebublike Hrvastke trebaju, osim dva potpisana primjerka ugovora o studiranju, poštom dostaviti kopiju važeće putovnice, rješenje o osobnom identifikacijskom broju (ako ovaj podatak nije naveden u sustavu Postani student) i rješenje Agencije za odgoj i obrazovanje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije ako su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske. Ako u trenutku potvrđivanja upisa neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, poslat će potvrdu, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu trebaju predati dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije. Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, potrebno je priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. Tekst izjave za ovjeru kod javnog bilježnika možete preuzetovdje.

VAŽNO! Upis će biti dovršen tek ako su odrađeni svi navedeni koraci upisa! 


OSTALE KORISNE INFORMACIJE

Potvrde o upisu
Studentska služba će po primitku upisne dokumentacije provjeriti jesu li odrađeni svi koraci upisa te u sustavu evidentirati upis i aktivirati studentska prava. Nakon toga će studenti moći iz sustava eGrađani, koristeći AAI korisničke podatke preuzete iz FER-ove aplikacije za upis, odmah ispisati potvrde potrebne za ostvarivanje studentskih prava. Ovo se ne odnosi na pristupnike koji imaju obvezu plaćanja participacije u troškovima studija (pristupnici koji su već ranije studirali na istoj razini studija, pristupnici strani državljani (državljani država nečlanica Europske unije), pristupnici koji upisuju studij na engleskom jeziku). Oni će potvrde o upisu moći preuzeti tek nakon što podmire školarinu i uplata bude evidentirana u sustavu. Školarinu je potrebno odmah uplatiti, a najkasnije do početka nastave. Potvrdu o uplati nije potrebno slati jer će uplata unutar 24 sata automatski biti vidljiva u sustavu.   

Studentske iskaznice

Na temelju fotografija i potpisa učitanih u FER-ovu aplikaciju za upis, Studentska služba će zatražiti izdavanje studentskih iskaznica. Planirana podjela iskaznica je nakon uvodnog sata, odnosno kada počne nastava.

Kontakt/podrška

Maturantima će biti osigurana i online podrška na adresi elektroničke pošte upis@fer.hr ili putem telefona +385 1 6129 905, +385 1 6129 906.

Autor: Petra Lukina
Popis obavijesti