Natječaj za izbor na radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto:

1. Položaj I. vrste – voditelj odjeljka / voditelj referade za poslove studentske evidencije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust),

2. Radno mjesto IV. vrste – radno mjesto IV. vrste /spremačica – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od mjesec dana (zamjena za bolovanje).

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja.

 

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Položaj I. vrste – voditelj odjeljka / voditelj referade za poslove studentske evidencije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)

Uvjeti:
- VSS
- znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
- najmanje jedna godina radnoga staža na sličnim poslovima


2. Radno mjesto IV. vrste – radno mjesto IV. vrste /spremačica – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od mjesec dana (zamjena za bolovanje)

Uvjet:
- NSS

 

Svi kandidati dužni su uz potpisanu prijavu na natječaj priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi i potpisanu izjavu – izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, a kandidati koji se prijavljuju na radno mjesto pod točkom 1. i dokaze o znanju engleskoga jezika i dokaz o radnome stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO).

 

S kandidatima koji se prijavljuju na radno mjesto pod točkom 1. će se prema potrebi provesti testiranje znanja iz poznavanja propisa djelokruga radnog mjesta za koje su podnijeli prijavu, znanja engleskoga  jezika te psihologijsko testiranje, a s kandidatima koji se prijavljuju na radna mjesta pod točkom 2. psihologijsko testiranje.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, na temelju posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

Kandidati koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune, nepravodobne i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta, preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu posao@fer.hr .

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru objavom na internetskoj stranici www.fer.hr                                                                                                                    

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti