Natječaj za izbor na radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor na radna mjesta:

1. Nastavnik na znanstveno-nastavno radno mjesto docent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika.

2. Suradnik na suradničko radno mjesto viši asistent - 3 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

3. Suradnik na suradničko radno mjesto asistent - 2 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

4. Doktorand u suradničkom zvanju i na radno mjesto asistent - 1 izvršitelj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za automatiku i računano inženjerstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika iz inozemstva.

2. Suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave za rad na projektu „European Innovative GaN Advanced Microwave Integration““ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 19. studenoga 2023. godine u punom radnom vremenu.

3. Suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija za rad na HRZZ projektu „Renesansa teorije uzorkovanja“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. svibnja 2024. godine u punom radnom vremenu.

4. Suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo u Zavodu za telekomunikacije za rad na HRZZ projektu „Visokokvalitetna strojna tvorba govora za hrvatski jezik” – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30. travnja 2023. godine u punom radnom vremenu.

5. Suradnika na suradničko radno mjesto asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju – 2 izvršitelja na određeno od šest godina u punom radnom vremenu.

 

Natječaj za radno mjesto pod točkom 6. raspisuje se u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2021-02).

6. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave za potrebe projekta „Hiperheurističko oblikovanje pravila raspoređivanja - HyDDRa” – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine u punom radnom vremenu.

 

Pristupnici koji se prijavljuju za radno mjesto pod točkom 1. su dužni ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statuta Fakulteta i uvjete propisane Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 640-02/18-04/00145, URBROJ: 533-03-18-0001 od 30. kolovoza 2018. godine.

Pristupnici koji se prijavljuju za radna mjesta pod točkom 2.-5. su dužni ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

Pristupnici koji se prijavljuju na natječaj pod točkom 6. moraju ispunjavati sljedeće:

Obavezni uvjeti:

  • završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
  • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom,

    diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

  • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj na znanstveno-nastavno radno mjesto koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj na suradničko radno mjesto ili zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani  državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Za radno mjesto pod točkom 1. pristupnici su dužni uz prijavu priložiti i životopis, presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti, dokaz o izboru u znanstveno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor. Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju/vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

 

Pristupnici koji se prijavljuju na natječaj pod točkom 6. uz prijavu priložiti:

1. životopis

2. presliku diplome o završenom studiju

3. dokaz o ispunjenju uvjeta i navedenih kriterija

4. dokaz o državljanstvu

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti